Els vehicles s'acumulen a l'exterior per manca d'espai



L'espai per recollir els vehicles retirats de la via pública es troba saturat, fins el punt que els cotxes se deixen a fora del recinte. No sabem quin procediment s'ha de seguit però el que sembla lògic és que siguin retirats de la via pública i se'n duguin a llocs habilitats durant un temps fins que siguin traslladats a alguna empresa autoritzada pel seu desbastellament i reciclat.

És clar que s'han de seguir unes passes legals amb uns terminis establerts, però per l'aspecte sembla que els vehicles fa molt, molt de temps que són a l'espai municipal. El problema és fins quan han de quedar. 

Ens han comentat que de tant en tant se retiren vehicles del dipòsit, però dissortadament el ritme de recollida de vehicles dels carrers és major. Caldria un procediment administratiu més àgil que permetès als ajuntaments des fer-se dels vehicles passat un temps prudencial.

Recordem que els vehicles tenen elements contaminants (olis, bateris...) que amb el temps poden contaminar l'espai on es troben.

Imatges de l'interiror i exterior del dipòsit de vehicles municipal.