Les entrades del castell han estat de devers 60.000 euros, un 22 % del recaptat l'any anterior
La reunió del Patronat celebrada el dimarts 1 de desembre ha estat un simple tràmit administratiu. El règim econòmic del Patronat obliga a integrar el seu pressupost dins el general de l'Ajuntament, uns comptes que han d'estar aprovats abans de finals d'any.

Dita necessitat i urgència condiciona el fons i la forma de tractar les qüestions pròpies del Patronat. Una sessió anual d'uns quaranta minuts no permet fer més que alguns comentaris improvisats sense cap transcendència. Allò que urgeix és aprovar el pressupost. Si ens remetem als estatuts, a l'article 15 consta que les convocatòries de caràcter ordinari tendran una freqüència mínima bimensual.

Aquesta manera de procedir no és una conseqüència del daltabaix provocat per la pandèmia sinó el resultat d'una decisió política. L'any passat també es va celebrar una única convocatòria, fou dia 5 de desembre. Quan s'elaboraren els estatuts la concepció del que havia de ser el Patronat era una altra; la recuperació d'allò que li dona sentit reclama una reflexió.

En la qüestió econòmica, no hi ha qüestionament perquè les dades són contundents. Des de l'inici de la segona dècada els ingressos havien seguit una corba ascendent, en què s'arribà a la màxima recaptació l'any 2018, amb 309.962 euros. L'any passat s'inicià un canvi de tendència, en què es reduïren moderadament els ingressos: 274.151 euros. Enguany, a dia d'avui, les entrades són, si fa no fa, d'uns 60.000 euros, un 22 % del recaptat l'any anterior. Si el resultat econòmic de l'explotació del Castell és un reflex del que ha passat en el municipi podem avaluar la gravetat de la crisi.

Mentrestant les despeses es mantenen: 111.376 euros destinats a personal i 87.000 a despesa corrent. Per equilibrar el balanç econòmic l'Ajuntament ha de fer aportacions que enguany sumen 96.000 euros. El Castell sempre havia generat beneficis, cosa que permetia fer inversions i transferir capital a altres departaments municipals.

Entre les mesures per controlar l'expansió del coronavirus hi ha la limitació de la informació per escrit; la resposta a dit contratemps ha estat instal·lar codis QR dels fulletons i guies, una mesura que el Ple ha valorat positivament.

Respecte als grafits nàutics, se n'han inventariat fins a 51 i s'està pendent del definitiu informe. Aquesta informació també es passarà al codi QR.