inici

Cap Vermell

Fonaesport gestionarà la piscina municipal

L’Ajuntament adjudica la gestió de la piscina municipal a l'empresa Fonaesport

  

L’empresa Fonaesport, que fins ara gestionava la piscina municipal de Capdepera, ho farà durant els dos anys següents, amb possibilitat de pròrroga de dos anys més.

Dia 12 de juliol la Junta de Govern Local va aprovar les clàusules administratives i les prescripcions tècniques, per procediment urgent i obert, de l’oferta més avantatjosa per la gestió de la piscina municipal (BOIB de 18 de juliol). Se presentaren dues empreses Fonaesport (com hem dit l’empresa que gestiona la piscina actualment) i Argalia. Estudiades les ofertes econòmiques, la de Fonaesport resultà  la més econòmica (108.700,00 euros) per davant de Argalia (117.163,87 euros). Cap d’elles suposen una baixa temerària. Cal indicar que l’ajuntament la valorava en 131.527 euros anuals.

Dia 17 d’agost  s’elevà la proposta d’adjudicació per a Fonaesport, que se formalitzà el 28 d'agost, amb el lliurament dels documents i la fiança.

Els serveis que ha d’oferir són " Adjudicar a l’entitat FONAESPORT,S.L, el contracte del servei per a la prestació i execució dels cursos de natació i serveis associats de socorrisme, administració i coordinació, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació i tramitació urgent per la quantitat de 108.700€ anuals( cent vuit mil set-cents euros)més 22.827€ IVA(vint-i-dos mil vuit-cents vint-i-set euros), TOTAL: 131.527€ anuals, per ésser l’oferta econòmicament més avantatjosa."

La duració del contracte serà des de l’1 de setembre de 2007 fins al 31 d'agost de 2019.
Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:


Tercer sector:
“L’acció social en marxa”


Horaris C E Escolar