L’Ajuntament de Capdepera convida el poble a l’obertura de la piscina municipal
 

Dilluns dia 18, a les 9 del matí, s’obrirà la piscina municipal de Capdepera al públic. Des de l’Ajuntament es convida els ciutadans del municipi perquè puguin gaudir-ne.

Estarà oberta de dilluns a dissabte, de 9h a 21h, i serà gratuïta durant un mes.
  

Normativa d’ús de la piscina.

 La utilització de la Instal·lació està sotmesa a l'acceptació de la normativa específica que la regula. L'incompliment d'aquesta normativa podrà comportar l'expulsió de dita instal·lació. 

 • És obligatori
 • Portar sempre el DNI o document d’identificació.
 • Dutxar-se abans i després del bany.
 • Fer ús del casquet de bany i utilitzar sabatilles de bany.
 • Respectar els altres usuaris.
 • Tota persona menor de 16 anys haurà d’anar acompanyat d’una persona adulta.
 • Seguir les indicacions del personal de la instal·lació.
 • Sortir de la zona d’aigua 30 minuts abans del tancament de la instal·lació.
 • No es permet
 • Fumar ni menjar en tot el recinte de la instal·lació, exceptuant les zones destinades expressament a aquest fi.
 • L'entrada d'animals, excepte en casos especials, com els cans pigalls.
 • Entrar a la zona de bany amb roba o calçat de carrer.
 • Utilitzar cap tipus de material (pilotes, objectes inflables, etc.) que pugui suposar un risc o una molèstia per als usuaris, excepte en els horaris i espais establerts a aquest fi.
 • Córrer ni donar empentes. A les immediacions de la piscina s'ha de circular caminant.
 • Tirar-se de cap a la piscina petita.
 • Els jocs perillosos dins de l'aigua, com ara enfonsar una altra persona.
 • Tirar fotos dins la instal·lació, excepte quan hi hagi permís previ dels responsables de la instal·lació. 

Normativa d’ús dels vestidors.

 • El Servei Municipal d’Esport no es responsabilitzarà en cap cas dels objectes dipositats als vestidors.
 • L’accés a aquesta zona és permès només als usuaris autoritzats (nedadors). L’altra gent (pares, acompanyants, públic...) nopot accedir i haurà d’esperar a la recepció/sala espera.
 • És obligatori
 • Deixar els vestidors en bones condicions per als usuaris posteriors.
 • Fer ús de les papereres.
 • Utilitzar sabatilles de bany.
 • És obligació dels usuaris notificar a la direcció l’existència de qualsevol desperfecte o la falta de qualsevol tipus de material als vestidors.
 • Es recomana
 • Fer ús de les taquilles per guardar el material personal de cadascú.