Com podeu comprovar, ara, passades les eleccions i començant un periode tranquil, sols alterat pel sempietern "que hay de lo mio?", encetam una nova modalitat d'enquesta on vos instam a endevinar el que pagam, és a dir, passarem revista als diferents impostos.

Esperam que hi participeu amb l'ànim esportiu que vos caracteritza i sense por d'equivocar-vos,

Si hi voleu dir la vostra, obrim una secció en el Bloc i en voler sopes consultau el BOIB on hi ha les ordenances fiscals.

Aquí teniu l'enllaç:

http://www.caib.es/boib/visor.do?lang=ca&mode=view&p_numero=2007194&p_inipag=117&p_finpag=127

 I el llistat de tot el que hi trobareu:

impost sobre Béns Immobles.

impost sobre vehicles de tracció mecànica.

taxa per a expedició de documents administratius.

taxa per a llicències de taxis i altres vehicles de lloguer.

taxa per a prestació del servei de clavegueram.

taxa per llicència d’obertura d’establiments i/o funcionament d’activitats.

taxa del cementiri municipal.

taxa per a la prestació del servei de recollida i eliminació de fems.

taxa per serveis especials motivats per espectacles, transports i altres.

taxa per a obertura de sondatges i rases en terrenys d’ús públics i qualsevol remoció de paviment o voravia a la via pública.

taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies,materials de construcció, enderrocs, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues.

taxa per situar parades, barraques, casetes devenda, espectacles o atraccions i circs en terreny d’ús públic i indústries del carrer i rodatge cinematogràfic.

taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

taxa per ocupació del subsòl, sòl i vol de la via pública.

taxa per entrada de vehicles a través de les voravies i reserva de la via pública per a aparcament exclusiu.

taxa per a la prestació del servei d’ajuda a domicili.

taxa pels serveis de retirada de vehicles de la via pública i la seva custodia.

taxa per a la prestació de serveis a la canera municipal.

públic de l’escola municipal d’educació infantil.