La manca de planificació, i la vigilància, manteniment i seguiment insuficients posen en risc la conservació a l’espai natural més emblemàtic de Mallorca
El 2 de febrer de 1971 es signà a la ciutat iraniana de Ramsar el Conveni sobre zones humides d’importància internacional, amb l’objectiu de garantir la conservació d’aquests espais d’alta biodiversitat i gran importància ecològica i econòmica.

S’Albufera de Mallorca va ser un dels primers espais incrits per Espanya a la llista del Conveni, mitjançant el corresponent acord del Consell de Ministres de 28 de juliol de 1989.

El Secretariat de Ramsar és l’organisme que coordina les activitats derivades del tractat, i entre d’altres funcions manté la base de dades sobre la situació administrativa i ambiental de les zones humides incorporades al Conveni. El Secretariat també presta assessorament tècnic i científic als estats, realitza missions d’assessorament i emet informes de recomanacions. Precisament l’any 2010 realitzà una missió d’assessorament a s’Albufera de Mallorca, i emeté un informe contrari al projecte de construcció d’un camp de golf a Son Bosc.

El GOB ha comunicat a Ramsar que s’Albufera presenta un panorama preocupant en relació a la seva conservació actual i futura, davant la manca de planificació bàsica, minva de capacitat de vigilància, insuficient capacitat de manteniment, manca de seguiment ecològic sistemàtic i, d’altra banda, foment del creixement de l’ús públic. Així:

- S’ha abandonat la redacció dels documents de planificació bàsica que han de tenir els parcs naturals. La tramitació del Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN) que es començà a redactar la passada legislatura s’ha deixat caducar, i el darrer Pla Rector d’Ús i Gestió (PRUG) aprovat ho fou per al període 1999-2002. Així, s’Albufera no compta amb planificació a mig termini.

- No s’ha tingut en compte la majoria de les recomanacions que el Secretariat de Ramsar feu arribar al Govern en el seu informe de recomanacions emès el novembre de 2010 (ampliació de la zona Ramsar, ampliació del Parc Natural, designació d’una zona perifèrica de protecció, ...).

- La vigilància ha assolit els nivells més baixos des de la incorporació de s’Albufera al llistat de Ramsar. Històricament hi ha hagut entre 4 i 6 persones implicades en la vigilància, mentre l’any 2012 només hi ha hagut un agent de medi ambient amb dedicació parcial. S’incrementen les infraccions detectades (activitats esportives, accés fora de l’horari permès, trànsit fora dels itineraris autoritzats, navegació, acampada, trànsit sobre les dunes, ...).

No es realitza seguiment ecològic sistemàtic ni altres funcions que fins l'any passat desenvolupava personal que ha estat acomiadat (control de qualitat de l’aigua, seguiment de les poblacions d’aus, control d’espècies invasores, suport a equips d’investigació,...). Així, entre d’altres mancances, es corre el risc de no detectar els canvis ambientals que condicionen la conservació de s’Albufera.

- S’ha reduït l'esforç en tasques de manteniment, com a conseqüència de l'acomiadament de personal responsable de tasques de millora ambiental, gestió agropecuària i manteniment dels equipaments d’ús públic. Davant la gran intensitat d’ús públic, així s’obre la porta a la degradació de l’entorn i a l’empitjorament de la qualitat ambiental.

El GOB ha posat aquesta situació en coneixement del Secretariat, a fi de possibilitar l’adopció de les mesures necessàries en el marc de les seves funcions de supervisió dels compromisos contrets per les autoritats espanyoles.Informadors del GoB a s'Albufera el dia internacional de les zones humídes.