PROJECTE D’AMPLIACIÓ DEL CAMÍ DE SON TERRASSA

 El tram de la carretera de Sa Mesquida fins a la cruïlla del camí d’es Canyaret i de Son Terrassa i des d’aquest punt fins al parc de Son Terrassa serà ampliat a fí d’adequar-lo al trànsit que s’espera que tendrà el Parc Temàtic Terra Santa. Resulta evident que el pas d’autocars i el trànsit fluït de vehicles amb dues direccions és impossible en l’estat actual del camí, com mostra la foto del revolt d’es Potecari.

La primera passa és qualificar d’interès social el Parc, per poder així aconseguir una expropiació dels terrenys a més bon preu. També es parla que la nova autovia pot servir d’eix a una futura urbanització que s’estendrà d’una banda cap a a Sa Tafona, Sa Costa i Ses Set Cases, i de l’atra cap a Son Barbassa i Sa Mesquida de Dalt, ocupant tota la falda de la carena de Sos Sastres.

                                                          

Avantprojecte de la rodona que distribuirà el trànsit que es dirigeix
 a Palma, Cala Rajada, Sa Mesquida i al Parc


L’autovia, de quatre carrils, està pensada per a suportar el pas de manera fluïda 3.000 visitants diaris, a més de servir de via principal d’evacuació de la possible urbanització. L’autovia durà milers de visitants diàriament fins al pàrquing del Parc, calculat per a 400 cotxes utilitaris i 20 autocars.

No hi ha dubte que els llocs de feina que es crearan, tant en la construcció del Parc i els accessos, com al Parc mateix, una vegada en funcionament, dinamitzaran l’economia local, i en el cas que s’urbanitzi la falda de les muntanyes de Sos  Sastres el creixement econòmic pot ser exponencial.
                                                                                                           Simulació de l’autovia del "Via Crucis" que substituirà el camí de Son Terrassa

La Conselleria de Mobilitat està estudiant la possibilitat d’ubicar la futura estació del tren de Capdepera a na Gambusina, per tal de tenir un enllaç fàcil amb l’autovia del Parc.

La Conselleria de Cultura, d’acord amb l’empresa parquística, està estudiant el trasllat del pou i l’abeurador a l’interior del Parc, com a element ornamental. En canvi no queda clar si el pal d’electricitat que acompanya la criatura també patirà la mateixa sort.