Es cerca professor d'alemany per donar classes particulars a domicili a Cala Rajada, durant els mesos de Juliol i Septembre.

Interesats cridar al telèfon següent: 629479869.

María Magdalena Rosselló