Cristina Colomer (piano) i Bartolomé Garcia-Plata (clarinet) encandilaren el públic amb la seva mestria