18 –  VENTALL DE NOTÍCIES DE L’ANY 1922


      
Eleccions - Desprès de bastants de rumors sobre la lluita política que probablement hi hauria el dia d’eleccions – ens trobam al mes de febrer de 1922 –, els partits que existeixen dins aquest poble es compongueren i, per l’article 29, quedaren proclamats, regidors d’aquesta població l’amo ANTONI MASSANET “Ferrer”, mestre FRANCESC GARAU “Mestrès”, l’amo en BARTOMEU “de Sa Padrera”, mestre PEP BAUZÀ “Tacó”, mestre MIQUEL ALZINA “Renoc”, l’amo en JERONI CARRIÓ  “de Sos Sastres”, mestre JERONI  FUSTER, l’amo en PERE ANTONI BAUZÁ “Tacó”, mestre MIQUEL “Ros” i l’amo en  PEP CALDENTEY “Creu”. A Cala Rajada, s’ha nomenat batle de barri, en la persona de  PERICO FUSTER SANCHO “Pere Andreu”. Aquest nomenament ha coincidit amb la construcció d’un pont al torrent de “Sa Coma” que desemboca a Son Moll, millora de consideració per al suburbi, que només ha rebut lloances. 

 
Realitzacions municipals -  El projecte d’unir els pobles de Son Servera i Capdepera amb una carretera directa reuneix a la Sala els propietaris de les finques per on està senyalada i que durà a terme, mitjançant subhastaaotorgada pel Govern, el mestre MATEU OBRADOR “Claret”, del qui és el capatàs d’obres  MATEU MAYOL de “Son Gargori”. La reunió, convocada per parlar d’expropiacions de terrenys, convoca així mateix a la Sala, per idèntica finalitat, els veïnats de solars del tram entre el carrer de la Mar i el de l’Estrella, per a la obertura d’un vial d’unió d’ambdues vies. L’assemblea no pot finalitzar, ja que s’ha donat avís d’un gran incendi a sa Duaia i ses Mesquides (les dues) i a grans porcions de garriga particular. Tothom parteix a apagar el foc i les campanes de l’església repiquen convocant els veïnats.  Es calcula que just un sol propietari tindrà  pèrdues per valor de 4.000 pessetes.


Fent la carretera de Capdepera-Son Servera. Brigada d'obrers murcians 


Funeral
-  Coincidint amb les eleccions, se celebraren a la parròquia els oficis en sufragi de l’ànima del Papa Benet XV (antecessor, de nom, de l’actual), als quals assistiren  nins, nines i molta concurrència de fidels.  També l’Ajuntament, a més de “persones visibles del poble” (així ho descriu la crònica, però no hem aconseguit esbrinar si l’any 1922 a Capdepera hi havia “persones invisibles”). I, cosa estranya, al mateix funeral pel Papa fou inclòs el de dos homes destacats de la vila: MIQUEL MELIS  “d’es Coll d’Os” i  JAUME VAQUER MOLL “de S’Heretat”, aquest mort a Puerto Rico i traslladat, embalsamat, a Mallorca. Per tant, abans, també s’oficiaven els responsos pels finats de forma conjunta com sol succeir actualment.


Naufragi - La balandra “Iris” ha sortit de Cala Gat carregada de llenya per cremar, el mal temps no ha fet  por al patró. Se li ha recordat, al responsable de la barca, el fort temporal que fa unes setmanes va causar el naufragi a les nostres aigües d’una embarcació d’Alcúdia. Encara romanen desapareguts els quatre mariners que la tripulaven. Les ones la deixaren amb la quilla per amunt. Transcorreguda una setmana més, el 27 de febrer, foren localitzats dos cadàvers dels infortunats per devers sa Mesquida  i un dies més tard, els altres dos foren trobats a sa Duaia pels carrabiners, els quals no pogueren identificar-los pel seu estat de descomposició.


Vaixells fondejats a Cala Gat

   Des d’Alcúdia han informat que els finats eren molt joves, el patró tenia  trenta anys, i tots quatre eren d’aquella localitat.  El “Victòria” i el “San Josep” esperaren uns dies que la mar estigués calma, per partir cap a Gandía, el primer, i en direcció a Palma i desprès a Melilla, el segon.

S’Argument - De les cançons de l’argument de MIQUEL SIQUIER  “Pruna”, d’aquest 1922, hem pogut extreure que el vaixell  “Sant Miquel” s’estavellà a les penyes a causa del mal temps. Es trobava dins Cala Gat amb les amarres posades, duia 110 tones de sucre, farina i blat i allà va restar, privat de poder fer més barcades. I destacam, de  l’argument de l’amo en Miquel Pruna, les següents gloses:
    __” Molt de gènero es salvà, sufrint una perdició,/ per veure es quadro d’horror/ molta de gent hi anà/ inútil fou intentar/ sa seva reconstrucció./ L’amu Antoni de S’Heretat/ sou digne de compadir/ perquè heu estat fins aquí/ en tot molt desgraciat / vos augment per altra cap / Déu, us faci la gràcia així”. 
     __ “Tampoc podem suprimir/ un altre punt de raó/ a n’Antoni Galió, es vent li tomà es molí/ aquest també podrà dir,/ que es temps li és superior./ ¡Quina desgracia passà,/ a ca’n Tomeu Mercadal!/ per causa d’un fumeral,/ es sostre es va cremar,/ quan es varen despertar/  ja entrava es foc p’es portal./ Quan es foc els va envestir,/ es pogueren defensar,/ tal va ser el que es cremà,/ que sols no varen tenir/ roba per poder vestir/ i es poble els va auxiliar”.
    ___ “Té molt ric i acomodat/ un nou convent instructiu,/ qui ha fet tal donatiu/ don Mateu Melis ha estat,/ conegut en tota part,/ per home caritatiu./ Hi va anà el senyor Rector/ i en glòries lo batià,/ s’autoritat va brindar/ per ell i es fundador/ i es públic rendint honor/ per davant ell desfilà./ Anava alt Cala Rajada/ fent elogi a tal senyor,/ sa seva perfecció/ està del tot ensalçada,/ monges de l’ordre sagrada/ cuiden tal institució”.
    __ “Es dia de Tots els Sants/ es cementiri també/ moltes visites tengué/ per honrar es nostres germans/ que estàn allà a son descans/ i Déu en gloria els té./ Des de que es fosser hem posat/ és alegre s’entrar-hi,/ l’amo en Joan Serverí/ hi està d’encarregat,/que p’es seu gust extremat/ el mena com un jardí”.
   ___”Fadrines qui sou d’edat/ i desitjjau casar-vos/ ja podeu alegrar-vos/ que a Madrid s’ha proposat/ un “impuesto” carregat/ p’es fadrins mals casadors./ Si això és ver aquesta vegada,/ ho passarem malament,/ n’hi ha es cinquanta per cent/ que es festejar no els agrada/ i serà cosa obligada/ haver de prendre estament”.
    __ “Ses modes de ses fadrines/ no les podem trastocar/ que són lo més viu que hi ha/ ses creacions femenines/ i si es gasten colorines/ també mos sol agradar./ Es fadrí  l’hem reparat/ i amb tot va distingit,/ qualsevol està aturdit/ d’es luxe que s’és entrat,/ ses festes quan va mudat,/ es carrer li és petit./ De cap modo val deixar/ sa seva pretensió/ lapicera a’s butxacó,/ que pareix un escrivà,/ d’aquesta manera va/ en modelo de senyor.”

Sa Congregació -  Al saló d’actes de la Congregació Mariana – i com a comiat del seu director PERE AMORÓS, destinat al Molinar, el qual serà substituït per LLORENÇ PARERA GALMÈS, de Manacor –, s’ha representat la graciosa comèdia “Don Papirio Tondo o el alcalde burlado” i el drama “El hijo, carcelero del padre”.
A més,  les peces còmico-burlesques “La pesta groga”, original de PERE  D’ALCÀNTARA PENYA,  i “Los dos americanos en los baños de San Sebastián” s’hagueren de repetir un caramull de vegades, altres dies. Els actors foren: JOAN MOLL ESPINOSA “d’es Camp Mitjà”, CLIMENT TERRASA “Meco”, JOAN MASSANET  “Ros”, JERÒNI ALZINA  “Jeroniet”, MIQUEL SUREDA “Verger”,  MATEU ESPINOSA “Dama”, BARTOMEU JULIÀ “Pruna”, PERE VAQUER OBRADOR “Gató”, MIQUEL CIRER “Rinyon”, PEP TOUS “Cetre”, BARTOMEU MASSANET “Guitarró”, JERONI FLAQUER “Gabriel” i MIQUEL MOLL COLL “Talaïa”. 


Grup d'actors de les comèdies de Sa Congregació

      La funció té un altre  motiu, a més de l’apuntat, i és el de la inauguració de seients, 40 en total, que s’han fet mitjançant el llenyam generosament donat  pel senyor de s’Heretat, JOSEP QUINT ZAFORTEZA,  a instàncies de GABRIEL SUREDA, garriguer d’aquella possessió i a petició de la Junta Directiva de la Congregació. Igualment, ha regalat mitja dotzena de pins – al mateix nombre que l’anterior – el senyor de sa Torre, PEDRO MORELL OLEZA. Són pins seleccionats, sense grops i molt alts. Els carros que han transportat, des d’aquelles finques, a la fusteria de na Ferradura a Cala Rajada, la fusta en qüestió, són els de  MATEU MASSANET “Titaï”, JOAN MOLL “d’es Camp Mitjà”, JERONI FLAQUER “de sa Tafona”, JOAN VAQUER “de sa Posada”, GABRIEL FIOL  “Escolà”, CLIMENT TERRASSA “Meco”, JOAN MASSANET “Ros”, ANTONI MASSANET “Fil”, JOAN VIVES “Fena”, GABRIEL VIVES  “de s’Alzinar” i  JOAN VAQUER “de sa Posada”.


Joan Vaquer Moll, "de Sa Posada"


   La funció teatral es va tancar amb els càntics del “Cor Davídic” local i el Te Deum del mestre Aulí, i s’aprofità per donar gràcies per l’adveniment a Roma del nou Papa Pius XI. Les autoritats, fidels i clergat recordaren l’anterior Papa Benet XV – més amunt citat – i, malgrat trobar-se la comitiva sobre un escenari, resaren un respons per l’ànima del pontífex.
   A Cala Rajada – a lloc no especificat a la notícia – un bell i impressionant drama titulat “La fuga de un ángel” fou escenificat per un grup de dones, amb intervenció, al final de l’obra, d’uns nins que personalitzaren un quadre plàstic anomenat “Moratons” en el qual apareixia el Cor de Jesús ( nimbat de resplendors i envoltat per nombrosos àngels i serafins) a una devota.


Nou carter - L’Administració de Correus de Capdepera ja té representant a Cala Rajada, ja que s’ha nomenat carter d’aquell llogaret a NICOLAU TROBAT BAUZÀ, amb un sou anual de 365 pessetes. Els estiuejants estaran d’allò més contents. L’estafeta de Telègrafs local serà regentada per l’oficial de telecomunicacions, fill del poble, vingut des d’Algesires, ANTONI MASSANET “Fil”.

Port de refugi -  JOAN DELGADO, Ajudant de Marina, s’ha desplaçat a Cala Rajada per a reunir-se amb els mariners, que l’han convidat a un dinar a “Ca’s Bombu”, amb agraïment per les gestions encaminades amb bon èxit per a la construcció aquí d’un port de refugi, donades les nombroses barques existents i la qualitat i varietat de la pesca en aquests contorns. Ens trobam al mes de març de 1922. Al 8 d’agost, el Capità General VALERIÀ WEYLER, amb motiu d’una visita a la nostra comarca, dóna per assegurada, a una representació gabellina encapçalada pel batle  PERE A. BAUZÀ, el rector GUILLEM FEMENIAS, el jutge  ANTONI VAQUER i  l’apotecari MIQUEL MELIS  SANCHO, la imminent posada en marxa de les obres pel nou port de refugi de Cala Rajada.    


D. Miquel Melis Sancho


Bartomeu Melis “Meyme”