Aquestes vacances de Pasqua,  Cala Rajada no ha ofert la seva millor imatge... Sembla que la posada a punt que es fa abans de cada estiu va endarrerida i les obres públiques i privades que es desenvolupen al municipi no s’acaben. Bé, he de ser just, algunes ja es troben en la recta final, si no és que estan pràcticament enllestides (plaça dels Pins, Centre Cap Vermell, Can Creu d’Inca, pluvials de l'Autovia Joan Carles I...) Així i tot, n’hi ha més d’una en què encara s’hi treballa.

Sobre els projectes hi ha una data clau, l'inici de les vacances de Pasqua, que regula l’article 60 de l’Ordenança de Policia i Bon Govern (segons el qual es prohibeixen les obres d’excavació i estructura després de Setmana Santa prop d'establiments hotelers) i suposa, o hauria de suposar una aturada de totes les obres “molestes” per als veïnats i visitants del nostre municipi.  Sobre l’article en qüestió poca cosa a dir, sinó que s’obligui el seu compliment, ja que, de fet, hi és per a fer-se complir.El problema rau quan altres anys s’han concedit determinades exempcions. Per què una obra sí i l’altra no?  Què convé més?, deixar els carrers oberts o acabar les obres el més aviat possible?  Per què hi ha diferent sensibilitat si una obra és pública o privada?  Vaja, que les ordenances es creen per a fer-les complir, però no pot ser que avui es mantingui una postura i demà la contrària. I els nostres polítics ens tenen massa acostumats a defensar allò a què ahir es varen oposar, o oposar-se a allò que ahir varen defensar, depenent de si governaven o no. Des de la primera vegada que varen aprovar una excepció, per molt justificada que fos, crearen un greuge comparatiu.  I això no està bé, malgrat sigui tot legal, ja que el mateix article admet canviar les dates "ateses les especials circumstàncies de l`obra" per part del ple, sense especificar quines són aquestes especials circumstàncies. I la vigilància del compliment d’aquesta ordenança també hauria de ser estricta (com la de totes les ordenances).

La temporada, molt incerta pel que diuen, és a les portes.  Esperem que els visitants i  clients dels hotels puguin gaudir de tranquil•litat a Cala Rajada (com la resta dels veïnats, que també tenen dret al descans), però que també els nostres carrers presentin un aspecte immillorable, cosa que ara per ara no tenen.
El que deia: Cala Rajada,  amb carrers oberts i  obres sense acabar, públiques i privades, la passada Setmana Santa no ha donat la millor imatge. Un any més.


Tres i no resEn referència a aquest tema a la pàgina web de l'Ajuntament he trobat aquesta nota:

Les síquies de Cala Rajada són pel cablejat de GESA
Des de l'Ajuntament de Capdepera volen demanar disculpes per les molèsties causades durant les festes de Setmana Santa per les síquies obertes a l'entrada de Cala Rajada.
El motiu de les obres és per passar la línia de mitja tensió de GESA que posarà en marxa la subestació del Polígon i donarà potència elèctrica a tots els veïns de la zona.
Segons l'empresa, les obres havien d'estar acabades abans de les festes, però s'han allargat més del compte.El famós article 60 diu així:

CAPITULO TERCERO
ORDENANZAS URBANÍSTICAS Y DE EDIFICACIÓN               

 Artículo 60   (modificado)

                 1.-  Estaran subjectes a prèvia llicència els actes d´edificació i ús del sol, talls com  les parcelacions urbanes, els moviments de terra, les obres de nova planta, modificació d´estructura o aspecte exterior de les edificacions existents, la primera utilització dels edificis i la modificació de l´ús dels mateixos, la demolició de les construccions i la col.locació de cartells de propaganda visibles des de la via pública.

                   2.- Les llicències d`obres s´adaptaran a la Llei  10/ 90 de 23 d`octubre de Disciplina Urbanística de la CAIB, i subsidiàriament a la Llei 6/98 de 13 d`abril de Règim del Sol i Valoracions, als Plans d`Ordenació Urbana i Programes d´actuació urbanística, i, al seu cas,a les normes complementàries i subsidiàries de planejament o normes i ordenances reguladores de l`ús del sòl i l`edificació, així com al Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per Decret de 17 de juny de 1955.

               3.- A les zones turístiques, no es pemetràn les excavacions i desmunts amb màquines ni explosius, dins un radi de menys de 200 metres, ni construcció d`estructura dins un radi de menys de 100 metres d´hotels, hostals ,cases de hostes, apartaments turístics i restauració en general des de la Setmana Santa al 31 d`octubre.

     Aquest periode podrà ser reduït, o parcialment modificat, ateses les especials circumstàncies de l`obra, per acord de l`Ajuntament  en ple.

             4.- A totes les zones urbanes del Municipi, i a la zona rústica a menys de 200 metres de  la zona urbana, des del periode comprès entre  Setmana Santa i el 31 d´octubre no es permetrà:

              A) L`ús de maquinària que produeixi un nivell de renou a l`exterior de l`obra superior al que s´assenyala a la Tabla 1 de l`article 6 del R.D. 20/87 de la CAIB de protecció de Medi Ambient contra la contaminació per emisió de renous i vibracions.

               B) Durant el mesos de juliol i agost, excavacions i desmunts amb màquines i explosius

.             C) Iniciar el treball al matí, abans de les 08`30 i, ni acabar-lo al capvespre  després de  passades les 19`30 hores, a fí de poder garantir el descans dels veïns afectats per la zona de les obres

       Aquest periode podrà ser reduït, o parcialment modificat, ateses les especials circumstàncies de l`obra, per acord de l`Ajuntament  en ple.

             5.- No es podràn iniciar obres:

            A)  Que no estiguen vallades a la totalitat del perímetre del seu solar, i autoritzada la Ocupació de la Via Pública ( O.V.P. ).Aquest vallat no es podrà desmuntar durant l`obra ni baldament l`obra es suspengués per qualsevol motiu.

            B) Desenvolupar l`obra sense que, una vegada edificada l`estructura, aquesta estigui coberta per lones i xarxes protectores.

            6.--  En tot moment s´haurà de mantenir la netetja als voltants de l`obra, extrem que serà constatat pels técnics Municipals durant i al finalitzar la propia obra