D'agranar la carrera a l'adjudicació del servei de neteja viària


S’acaba d’adjudicar el servei de neteja viària a l’UTE formada per l'empresa PREZERO ESPAÑA, SA i l'empresa COEXA per la quantitat de 7.489.497,13 €. per un termini de sis anys. Han quedat deserts el 2: Servei de jardineria, manteniment i neteja del verd urbà i fonts, i el lot 3: Servei de manteniment del mobiliari urbà i parcs infantils.
 
El servei adjudicat inclou:

- Neteja de vies públiques
- Neteja de vials d'accés a platges i cales
- Neteja i buidatge de papereres
- Retirada de cúmuls de terra, pedres o fang produït en èpoques de pluges.
- Retirada de fulles, troncs en èpoques de vent i de caiguda de fulles.
- Neteja i retirada d'excrements d'animals pels serveis d'escombratge i neteja manual, en totes les calçades, voreres, passejos, parcs, etc.
- En cas de situacions d'emergència per accidents, catàstrofes o esdeveniments multitudinaris, s'han de posar a la disposició de l'Ajuntament la totalitat dels mitjans de què disposi la contracta.
 - Esborrat de grafitis i retirada de cartells publicitaris col·locats en llocs no autoritzats, fins i tot en el mobiliari urbà (papereres, contenidors, etc.).
 - Neteja de torrents en tram urbà.
 
Els més vells encara recordam el costum molt arrelat, d’agranar la carrera i a l’estiu estopejar-la amb aigua (Per la pols. Abans els carrers no estaven asfaltats). El tram davant el portal de ca nostra era la nostra responsabilitat. Ningú no t’havia de dir quan l’havies de netejar, però el carrer estava  net. Eren altres temps. Avui, amb honroses excepcions, és estrany veure algú agranant davant les portes de les cases.
 
No fa tant, al 2011, el batle d’Esparreguera (Barcelona), Joan-Paül Udina va demanar als 22.000 veïns del municipi “que recuperin el vell costum d’escombrar periòdicament el tram de carrer que hi ha davant dels seus habitatges per a mantenir net l’espai públic, ja que l’Ajuntament no té doblers per a posar a més netejadors als carrers”.
 
El batlle Udina ha publicat un bàndol municipal en el que explica que el consistori “ actualment no té la suficient capacitat econòmica per augmentar els serveis municipals de neteja i jardineria”. Segons el bàndol la iniciativa pretén “generar un clima de civisme, convivència, qualitat de vida i respecte per l’espai públic, així com millorar l’estat de la neteja de la via pública”.
 
Avui per avui, a molts països nòrdics, quan els carrers s'omplen de neu, els veïnats estan obligats a retirar-la de davant ca seva i són responsables de si algú es fa mal (una caiguda) a causa d'una mala neteja.
 
Independentment del que poguem creure millor solució, certament hi ha una gran distància d'una solució a una altra. Ara bé, amb 1.248.250.-euros anuals, a raó de 30.000 € de cost per treballador i any, es podria disposar d'una brigada d'obres de 30 persones i encara ens quedaria romanent per eines, material i un bon tall de benefici empresarial. Sembla que els costos estan calculats per 16 treballadors.

Per aquesta quantitat el terra de Capdepera no ha d’estar com a una patena, s’hi ha de poder menjar!