Història de la Tercera Edat de Cala Rajada, contada per un col·lectiu de Gent Gran
Nova singladura amb nou timoner: Josep Maria Navarro Llop

Transcripció:  Bartomeu Melis “Meyme”   

    A data del 4 de setembre de 2004, se celebra assemblea general, de caràcter extraordinari, en què ocupen els llocs preferents, a la presidència, el mandatari titular de la Federació de Persones Majors de Balears, secció Part Forana, Joan Matas; el president de la comarca del Llevant, Antoni Sureda; el batle de Capdepera, Joan Ferrer; la regidora de Benestar Social, Maribel Vives; la presidenta en funcions de “Sol Naixent”, Maria Fernàndez, i les dues vocals que continuaven en les seves funcions: Vicenta Rufo i Antònia Vives. Com que únicament s’havía presentat un candidat, Josep Maria Navarro Lop, aquest també va ocupar un lloc a la mesa presidencial. Els associats de major i menor edat, respectivament,  Antoni Serapio i Maria Blanes, així mateix, ocuparen setial. Després d’un breu parlament donant a conèixer els nous estatuts, amb distintes intervencions per part dels associats, el president de mesa va aclarir que en una assemblea extraordinària no podia haver-hi intervencions de règim intern. La finalitat era poder aprovar els nous estatuts de “Sol Naixent”, donar a conèixer la persona que els propers quatre anys seria el nou president de l’entitat i aprovar, com està ordenat – malgrat que algun col·lectiu de tercera edat del municipi no ho vulgui fer públic ¿¿?? – el balanç i estat de comptes econòmic de l’associació, amb total transparència i democràcia, sense obscurantisme ni amagatalls.

Pep Navarro, nou president

Proclamació President i Junta.- Com s’ha dit, com que no es presenta més que un candidat, aquest, el senyor Navarro Lop,  queda proclamat nou president per a la nova singladura 2004/2008. A continuació es passa a la votació, pels nombrosos assistents posseïdors del carnet d’afiliat reglamentari, dels membres de la Junta Directiva, que, fins a un total de 15, formaran els que surtin elegits, a més de l’esmentat nou president i de les dues vocals indicades més amunt, les quals no havien finalitzat el període pel qual foren elegides. Els resultats foren els següents: Jaume Bonnin Fuster, 130 vots; Pep Llull Aguiló, 121; Bartomeu Riera Sansó, 116; Antoni Bauzà Massanet, 112; Antoni Sureda Sancho, 107; Miquel Ferrer Ginard, 97; Jaume Alzamora Blanes, 87; Antoni Serapio Reus, 80; Antònia Fuster Picó, 77; Josefina Romero Iniesta, 75; Maria Blanes Gayà, 70; Francisca Muntaner Massanet, 70; Nicolau Nadal Ferrer, 51  y Joan Esperitsant Marquès, 46. Hi va haver dues paperetes nul·les.


Els socis més joves del Club

Aprovació Estatuts.- Quedaren aprovats els estatuts, que es remeteren a la Delegació de Govern per a la seva autorització. Es desglossa el contingut de l'estat comptable de situació de les arques de “Sol Naixent” i consegüents saldos en bancs i caixes (Banca March, Sa Nostra, La Caixa i Banc Santander) que totalitzen 5.213,10 €, detall que es col·loca al taulell d’anuncis de l’associació per a coneixement públic. El President de la Federació fa palesa la seva satisfacció pel bon funcionament de “Sol Naixent”, fent èmfasi en el fet que “s'ha d'evitar haver de fer auditories a les associacions, si aquestes actuen amb honestedat, i pregam que es facin denúncies si algú té coneixement que, algúna entitat, no presenta puntualment els balanços obligatoris de final d’exercici”.  Enfront d’aquesta advertència, el president i la junta directiva de l’associació “Ca Nostra” de Capdepera, allí presents, feren entrega del balanç corresponent al període anterior – com està manat – i foren aplaudits per tots els reunits. El senyor Matas tancà la seva intervenció amb la clássica frase: ”Actuau tots en conseqüència i com diuen en bon mallorquí, “preneu llum de na Pintora”. Gràcies”.  I nosaltres hi afegim: “Qui sigui confrare que prengui candela”. Amén.


Gent activa de Sol Neixent

Distribució de càrrecs
.- President: Pep Navarro; Relacions Públiques: Pep Llull; Vicepresident: Jaume Bonnín; Tresorer: Bartomeu Riera; Secretari: Antoni Sureda; Vicesecretari: Antoni Bauzá; Vicetresorera: Josefina Romero; Excursions: Miquel Ferrer; Balls: Antònia Vives; Ball de saló: Maria Blanes; Encarregat local social: Antoni Serapio; Bingo: Vicenta Rufo; Brodats: Francisca Muntaner; Vocals sense càrrec: Antònia Fuster i Jaume Alzamora. Poc temps després, Antònia Fuster substitueix Miquel Ferrer com a encarregada de les excursions.


Sol Naixent en marxa

Anomalies detectades.- El tresorer s’entrevista amb l’Interventor de l'Ajuntament de Capdepera per tal d’esclarir alguns temes que semblaven irregulars. El llibre d’actes de la junta celebrada el 10 de novembre de 2004 reflecteix: ”Existeixen tres apartats al llibre de comptabilitat pels conceptes de “trimestre”, “nòmina” i “relacions públiques” per import de 117.302, 74.873 i 60.140 pessetes, respectivament, quan als Estatuts hi ha un article que resa que els càrrecs són honorífics i gratuïts. Les diades del Club, en un  any han passat de 7.850 a 53.909 pessetes, i s’ha remodelat la Coral per un import de 39.100 pessetes.  Dins l’arxivador s’han detectat paperetes relacionades amb un partit polític concret, quan aquesta associació està desvinculada de qualsevol idea política. La Coral realitza un viatge a Ciutadella per un import de 379.360 pessetes, quantitat que es veu incrementada  a 569.536 pessetes, per les despeses de dinars, concessió de plaques de plata d’agraïment a autoritats i invitacions vàries.”.


Reunió de directiva 

L’esmentat tresorer, desprès d'efectuar auditoria comptable, va fer l’advertència, que consta en acta, de donar a conèixer el contingut de la mateixa a la primera assemblea que se celebri, explicant les anomalies detectades per a informació dels associats.


Reunióde directius

Estarem pendents, idò. Fins aleshores!


Directius i socis


El tresorer, Tomeu Riera, amb un grup d'associats


El president Navarro i esposa, homenatjant una padrina