inici

Cap Vermell

Història Tercera Edat de Cala Rajada. Capítol 5

Història de la Tercera Edat de Cala Rajada, contada per un col·lectiu de Gent GranRESIDÈNCIA D’ANCIANS I LOCAL SOCIAL
Transcripció: BARTOMEU MELIS “Meyme”


   

La nova junta directiva de l’associació “Sol Naixent”, encapçalada per Antoni Rechac Font, es presenta oficialment al despatx de batlia de l'Ajuntament de Capdepera. Al primer mandatari, Joan Pascual Amorós, se li va fer palesa la necessitat d’un local social propi, sol·licitant del consistori ajut i col·laboració. El senyor batle els digué: ”Si no surten imponderables, aconseguirem l’adquisició d’uns terrenys al lloc denominat “Es Vinyet” on podria ubicar-se el delejat local. L’Ajuntament – comentà Pascual – es faria càrrec de totes les despeses de construcció, comptant amb altres subvencions oficials” (així ho diu l’acta de la sessió del 7 de setembre de 1987).


Jaume Tous amb el director de sa Coral, Pep Llull

Al Batle, li exposaren, així mateix,  la conveniència de construir o habilitar una residència d’ancians. Pascual Amorós no els va poder animar molt en aquest aspecte, ja que els respongué que si bé no descartava aquesta eventualitat, i no a curt termini, aconseguir-ho suposava múltiples dificultats. Parlaren, també, sobre la instal·lació d’un bar al xalet propietat de la família March en “es Gulló” a fi de ser explotat per l’associació per a la recaptació de fons per a la subsistència de “Sol Naixent”.

Exposició de manualitats i fotografies.-  Maximina Melchor es comprometé a brodar una sortida de sol projectada mirant cap a la mar com a anagrama, l’escut de “Sol Nai-xent”, a una banderola representativa de l’ entitat a qualsevol esdeveniment destacat, com a  símbol. S’inaugura una exposició de manualitats i labors femenines i brodats que és visitada per associacions foranes. El batle Pascual felicità i premià algunes de les dones que havien confeccionat brodats.  A les mateixes dades, es presenta una mostra de fotografies antigues, que causen admiració als visitants.

Exposició de manualitats


Joan Melis va suggerir que els afiliats de 80 anys cap endavant tinguessin la quota gratuïta i s’encarregà a Angela Servera i Maria Vaquer que cuidassin, a les defuncions de socis, de retre'ls un acte especial amb rams de flors. Àngela Servera fou nomenada vocal de Relacions Públiques per unanimitat. Per als socis majors de 65 anys s’elabora una cartilla, per l’ Imserso, amb aplicació dels avantatges sobre descomptes i, també, de cara a la Seguretat Social. Per als avisos de tipus general, s’acorda acoblar un altaveu amb un dels micròfons dels quals disposa l’associació, connectant-los a un automòbil a fi de pregonar-los de viva veu, evitant d’aquesta manera haver de convocar la gent telefònicament. Es convida Jaume Tous “Jato” a ser l’encarregat de la realització dels passacarrers amb altaveu.


El Batle, Joan Pascual, obsequiant a dues associades majors

Donacions i peticions.- A la junta directiva del 14 de desembre de 1987, Guillem Esteve Bauzà presentà la
dimissió. Es va convidar Pep Flaquer Flaquer per a reincorporar-se, en substitució, pels vots aconseguits  a les darreres eleccions. Flaquer va declinar de tornar. La següent reserva corresponia a Francisca Massanet Adrover, que va acceptar el càrrec de vocal. Miquel Ferrer Ginard, tresorer, donà compte dels moviments de caixa i estat de comptes, amb un saldo a favor de 421.231 pessetes. La subvenció de 100.000 pessetes provinent del Govern Balear a efectes d’activitats incrementà el saldo a favor.

Per part de “Sa Nostra” reben uns lots de llibres que passaran a incrementar la petita biblioteca del Club. Aixi mateix, des del Consell Insular arriben 50 cadires  i fons per a la restauració d’un billar amb el seu utillatge complet, a més d’una màquina mecanogràfica, una taula d’escriptori, un rellotge de paret i dos penjadors. La família Joan Muntaner-Miquela Pomar, de la Funerària, regalen un tac de billar i una funda de tela per cobrir la taula on es practica aquest esport. Es formula una queixa per la inoperància de l'Ajuntament a l’hora d’atendre les més amunt esmentades reivindicacions. El senyor Joan Melis Sancho, sobre aquest tema, va indicar als reunits que havia fet una recollida de retalls de periòdics diversos on es reflectien clarament els noms dels pobles, amb un potencial econòmic infinitament inferior al nostre, amb expressió de quantitats de subvencions destinades a la Tercera Edat, que comparades amb el resultant de la desídia municipal local era abassegadora (sic. acta dixit).

Exposició de fotografies antigues


Residència i local social.-
La Comunitat Autònoma remet la quantitat de 223.200 pessetes a fons perdut a “Sol Naixent”.  Per part de l’associació veïnal “Es Faralló” s’anuncia l’adjudicació  de 10 milions de pessetes per a destinar a la construcció d’un provable local per a la Tercera Edat, que seran efectives en el moment de la realització de les obres. Es promou la posada en  marxa d’una tómbola per afegir més efectiu a les arques del Club.

Una comissió de la junta directiva manté una reunió a la Casa de la Mar, amb els regidors d'Urbanisme de l'Ajuntament de Capdepera a efectes de posada en marxa d’una futura residència per a la Tercera Edat. Francesc Terrassa, cap del gabinet urbanístic, assenyalà el solar de propietat municipal que abans fou de Maria Àngela Moll, confrontant amb el carrer Nord de Capdepera. Pel que respecta al local social, es va pensar en la bugaderia de la Residència d’Educació i Descans de Cala Rajada. Una volta fetes les gestions amb el Govern de la Comunitat Autònoma, la resposta fou negativa por part d’aquest organisme. A tenor de les indagacions efectuades per Joan Melis Sancho, no es podrà construir un local de forma immediata fins que la xarxa de clavegueram, conducció d’aigües i enllumenat no s’hagi dut a terme.


Exposició de fotografies

El 15 de juliol de 1988 es ret visita al president Gabriel Canyelles en súplica d’ajut per a l’activació i agilització  d’un local social a Cala Rajada per a la Tercera Edat. Li explicaren que l’avantprojecte estava finalitzat en uns terrenys assenyalats per a aquesta finalitat. Els respongué, el president del Govern, que s’adreçassin a la Conselleria de Sanitat, que era la que en tenia les competències; i afegí, l’honorable senyor Canyelles, que faria les passes adients per a agilitzar el tema i assumir les despeses de la inversió, amb la col·laboració de l'ajuntament gabellí. Seguidament a aquesta visita, els membres de la junta desplaçats a Ciutat es dirigiren al Consell Insular per a entrevistar-se amb el seu president, Joan Verger, a qui entregaren factures per un total de 223.542 pessetes, autoritzades per a efectuar millores  a l’associació i cobrir despeses. I quina no fou la seva sorpresa – (el llibre d’actes així ho recull i es dol de la informalitat de persones de tan alt relleu) – quan únicament els asseguraren, malgrat estigués aprovada la quantitat total, que la donació seria de 100.000 pessetes. Hagueren de tornar, el nostres esforçats directius, compungits, a Cala Rajada.

Exposició de fotografies


La senyora Francisca Riera, vídua de Josep Balaguer, ha cedit a les dues associacions de la Tercera Edat del municipi uns terrenys per poder ser venuts i repartir-se, a part iguals, el benefici obtingut per la venda. Si bé sorgeix un entrebanc que demora aquesta circumstància, ja que l’escriptura de propietat no està en ordre.

I fins aquí el capítol d’avui. Seguirem qualsevol dia d’aquests.

Volem deixar constància.- Però, abans d’acabar, volem deixar constància de la gran col·laboració que hem trobat entre la gent gran per a dur a bon port aquest serial sobre la història de l’associació “Sol Naïxent”. No obstant això, ens dol que, desprès d'haver-nos assegurat  Jaume Tous Flaquer “Jato” que posaria al nostre abast fotografies i documentació sobre la Tercera Edat cala-rajadera –el qual hauria quedat citat de manera destacada als títols de crèdit d’aquest serial com a “coautor: Jaume Tous”–, la seva familia s’hagi negat a facilitar-nos-ho  en el moment que el president de “Sol Naïxent”, Pep Navarro , així els ho ha sol·licitat. Tampoc hem pogut saber (ja que ells no han oferit cap motiu que justificàs la seva decisió) el perquè d'una negativa que, lògicament,  respectam. Ens sap greu per la gran estima que, des de sempre, hem sentit per Jato.

I, a tots els nostres lectors,  moltes gràcies per seguir-nos. Fins al pròxim capítol!.

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Tercer sector:
“L’acció social en marxa”

Horaris C E Escolar