Dimecres 29 de març de 16:00 a 19:00 h, a les oficines del Servei Municipal d'Esports els agents del Consell de Mallorca ajudaran a tramitar els ajuts familiars a l'esport escolar federat.
AJUTS FAMILIARS A L'ESPORT ESCOLAR FEDERAT.

- Ajuts per cobrir les despeses d'inscripció a clubs esportius.
- Per a activitats esportives federades.
- Temporada 2022-2023.
- 200 € per a infants o joves residents a Mallorca.
- Nascuts entre 2006 i 2019.

Persones beneficiàries:
Els ajuts a l'esport federat s'adrecen a famílies amb infants i joves d'entre 6 i 16 anys, per a la cobertura de les despeses d'inscripció a clubs esportius i en favor del foment de la pràctica esportiva.
La finalitat d'aquesta convocatòria consisteix en una aportació de 200 € per als esportistes nascuts entre el 2006 i el 2019. En el cas d'infants o joves amb diversitat funcional, s'admetran sol·licituds per als nascuts entre els anys 2001 i 2019.
Tots els tràmits s'han de fer a través de la Seu Electrònica del Consell de Mallorca. Les famílies i entitats poden fer aquest tràmit amb un certificat digital o amb el DNI digital.

 Requisits del nucli familiar:
Per poder optar als ajuts econòmics, les famílies han d'haver tingut durant l'exercici fiscal 2021 uns ingressos bruts màxims que, conjuntament entre la persona sol·licitant i els membres de la unitat familiar (sol·licitant i cònjuge o parella de fet), no poden superar els 50.400 euros anuals.
Aquest import és la suma de les caselles 435 i 460 del model 100 de la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). En el cas de no estar obligats a fer la declaració de l'IRPF i de no haver-la feta, es tindran en compte les imputacions que constin en l'Agència Estatal d'Administració Tributària.