L'Ajuntament de Capdepera convoca un concurs intern per cap de servei de Benestar Social i oposicions per la Creació d'un borsí d'auxiliar administratiu i personal laboral interí

 
CONCURS INTERN PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE CAP DE SERVEI DE BENESTAR SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA


Dia 27 de setembre la web de  l'ajuntament de Capdepera publicava un decret de batlia per a publicar les bases de la convocatòria de concurs intern per a la provisió de treball de Cap de servei de Benestar Social. L'objectiu d'aquesta plaça és dirigir, gestionar, coordinar i supervisar el funcionament operatiu, així com el controlar el personal que integra l'àrea de Benestar Social/Àrea de Serveis Socials. A més indica les funcions que haurà d'exercir.


 
Més informació cliclant al PDF adjunt


CONVOCATÒRIA D'UN BORSÍ D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA I PERSONAL LABORAL INTERÍ DE  L'AJUNTAMENT DE CAPDEPERA MITJANÇANT OPOSICIÓ

Dia 27 de setembre la web de  l'ajuntament de Capdepera informava de la publicació al BOIB de la convocatòria tot corregiint un error del propi BOIB "Correcció errada a la publicació del BOIB. Publicada convocatòria per a l'obertura d'un borsí d'auxilar administratiu, a la Secció 3 (Otras disposiciones y actos administrativos) al BOIB núm. 125 de 12 de setembre de 2019, es publica de nou a la Secció 2 (Autoridades y personal)".

La Junta de Govern Local aprovà les bases per a  la convocatòria per crear un borsí d'auxiliar administratiu/administrativa de l'Ajuntament de Capdepera, amb el contingut següent: BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D'UN BORSÍ D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA I PERSONAL LABORAL INTERÍ DE L'AJUNTAMENT DE CAPDEPERA MITJANÇANT OPOSICIÓ PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L'objecte de la present convocatòria és la creació d'un borsí d'auxiliar administratiu/administrativa funcionari i laboral de l'Ajuntament de Capdepera, mitjançant oposició. La naturalesa dels llocs de treball a cobrir és la següent: Grup: C. Subgrup: C2. Escala: Administració General. Subescala: Auxiliar. Així com places de personal laboral de la mateixa subescala, conforme disposa l'Estatut del Treballador. Les retribucions a percebre seran les que corresponguin en el moment del nomenament per cobrir la corresponent necessitat en funció de la plaça, la categoria professional i les retribucions vigents a l'Ajuntament de Capdepera. La jornada laboral, horari i altres condicions de treball es concretaran en el moment d'oferir el corresponent nomenament.

 

Més informació cliclant al PDF adjunt