BASES CONCURS DE NARRACIONS CURTES

“Ploma de ferro” 2015


DESTINATARIS

Aquest concurs literari es divideix en dues categories:

· Categoria adulta: adreçat a persones majors de 18 anys. Dividit en tres premis:

primer premi

segon premi

premi per a autor/a local

 

· Categoria juvenil: tercer premi, destinat a l’alumnat de l’IES Capdepera.

1r cicle d’ESO

2n cicle d’ESO

Batxillerat (incloent-hi PQPI)

 

REQUISITS I OBLIGACIONS

- Les narracions s’han de redactar en llengua catalana.

- Han de ser originals i inèdites; la temàtica és lliure.

- En el cas de la categoria adulta, no s’hi poden presentar narracions que, en el moment de presentar-se a aquest concurs, estiguin pendents de veredicte en un altre concurs o hagin estat guardonades amb anterioritat. Per acreditar aquesta circumstància l’autor/a haurà de presentar una declaració jurada que garanteixi que l’obra és inèdita i que en el moment de presentar-se al premi Ploma de Ferro no participa en cap altre concurs literari ni està pendent de resolució de premi; i que tampoc no ha estat guardonada amb anterioritat, ni està pendent de

publicació.

- Cada autor/a només podrà presentar un màxim d’una obra.

- Les obres s’han de presentar sota pseudònim i aquest ha d’aparèixer obligatòriament a l’obra, a la primera pàgina manuscrita, sota el títol de la narració.

- L’extensió màxima de les narracions és de 10 fulls mecanografiats per una sola cara, a doble espai i amb un tipus de lletra Arial de mida 12, en format pdf. En el cas de les narracions de la categoria juvenil (alumnat de l’IES), únicament caldrà presentar en suport digitalitzat les que resultin guanyadores.

- Les obres aspirants a la categoria adulta han de contenir la següent documentació:

a) 3 còpies impreses de la narració.

b) una còpia en suport informàtic (CD o llapis de memòria USB).

c) plica degudament emplenada i tancada en un sobre en el qual ha d’aparèixer

el pseudònim de l’autor/a.

d) declaració jurada que garanteixi que l’obra és inèdita i que en el moment de presentar-se al premi Ploma de Ferro no participa en cap altre concurs literari ni està pendent de resolució de premi; i que tampoc no ha estat guardonada amb anterioritat.

- Les narracions que no respectin aquests requisits quedaran automàticament fora de

concurs.

- El fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació de les condicions que estableixen aquestes bases, així com de les obligacions i els drets que se’n deriven.

 

TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ

El termini per presentar obres de cada categoria serà el següent:

- Categoria juvenil: fins l'1 d'abril de 2015.

- Categoria adulta: fins el 15 de setembre de 2015 a les 14h.

S’han d’enviar per correu ordinari certificat a l’adreça següent:

Servei d’Assessorament Lingüístic. Ajuntament de Capdepera

c/ Ciutat, 20. 07580 Capdepera - Illes Balears

 

PREMIS

S’estableixen 6 premis:

· 1r premi : 600€ i guardó commemoratiu del premi i despeses d’allotjament (1 vespre) i cotxe de lloguer, únicament en cas de ser guanyador/a de fora de Mallorca.

· 2n premi : 300€ i guardó commemoratiu del premi i despeses d’allotjament (1 vespre) i cotxe de lloguer, únicament en cas de ser guanyador/a de fora de Mallorca.

· 3r premi per a autor local : 200€ i guardó commemoratiu del premi.

· 3r premi patrocinat per l’Associació Cultural Cap Vermell (per a 3 autors juvenils del municipi de Capdepera, concretament a l’alumnat del 1r i 2n

cicle d’ESO i Batxiller): 100€ i diploma commemoratiu del premi per a cadascun dels 3 guanyadors.

Els premis estaran subjectes a la normativa fiscal vigent.

 

CESSIÓ DE DRETS DE LES OBRES GUANYADORES A L’AJUNTAMENT I PUBLICACIÓ

- L’Ajuntament de Capdepera es farà càrrec de la primera edició de les obres guanyadores, que es publicaran en suport digital al web www.ajcapdepera.net dins el mateix any d’obtenció del premi i, a més, formaran part d’una publicació quinquennal a càrrec de l’Ajuntament. També es publicaran a la web de l’Associació Cultural Cap Vermell www.capvermell.org, col·laboradora del concurs.

- No obstant això, l’autor/a guanyador/a podrà publicar l’obra guanyadora pel seu compte i en cada cas haurà de fer constar que “aquest relat ha obtingut el [primer/segon premi/premi local, segons el cas] en l’edició del concurs de narrativa curta “Ploma de ferro2015, convocat per l'Ajuntament de Capdepera”.

- Les obres de la categoria que no siguin premiades es podran recollir al Servei d’Assessorament Lingüístic durant el mes de novembre de 2015. Així mateix, una vegada resolta la categoria juvenil, es retornaran l’IES Capdepera les obres no premiades d’aquesta categoria.

- Una vegada transcorregut aquest termini, l’Ajuntament disposarà de les obres no recollides de la manera que consideri més oportuna.

 

JURAT

- El jurat d’aquesta edició estarà format per:

a) 3 membres per a la categoria adulta:

- Vocals: Antoni Riera Vives, Antoni Tugores i M. Antònia Massanet.

- Secretària: personal del Servei d’Assessorament Lingüístic.

b) 2 membres per a la categoria juvenil:

- Vocals: Christian Sancho Romero i personal del Servei d’Assessorament Lingüístic.

- Secretari: M. Magdalena Melis Nicolau, bibliotecària municipal.

- Podrà declarar desert algun dels premis, si ho considera oportú.

- Qualsevol cas no previst en aquestes bases i en el desenvolupament d’aquesta

convocatòria del concurs serà resolt per l’organització d’aquests premis.

 

LLIURAMENT I RECOLLIDA DE PREMIS

Els premis de la categoria juvenil es lliuraran dia 23 d'abril de 2015, en horari i lloc a determinar.

Els premis de la categoria adulta es lliuraran el divendres 23 d’octubre de 2015 a les 20h al Teatre de Capdepera i s’avisarà els guanyadors oportunament.

Els autors que resultin guanyadors hauran de venir obligatòriament a recollir el premi o, en el seu cas, delegar algú perquè el reculli.

 

Si no es compleix aquesta circumstància de venir a recollir el premi personalment o delegar algú per recollir-lo, l’organització entén que hom renuncia a l’obtenció del premi i, conseqüentment, es passarà a atorgar-lo a un altre participant, segons l’ordre de prelació obtinguda en la votació de possibles obres guanyadores.

 

Per a més informació contactau amb el:

Servei d’Assessorament Lingüístic

Tel. 971 56 30 52 ext. 114

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

www.ajcapdepera.net

twitter @salAjCapdepera

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- PLICA

(adjuntau-la dins un sobre tancat)

- Títol de la narració:

- Nom i llinatges de l’autor/a:

- Pseudònim:

- DNI:

- Adreça i telèfon de contacte:

- Adreça electrònica (opcional):

Signatura:

He llegit les bases d’aquesta convocatòria i n’accept les condicions de participació.