SOBRE LA PUJADA DE SOUS DE L’EQUIP DE GOVERN

Al plenari extraordinari del dilluns 22 d’agost es va aprovar un augment de les retribucions que perceben el Batle i els regidors de l’equip de govern. Concretament, el Batle passarà de cobrar 30.290 € bruts anuals a cobrar 42.400 € bruts anuals (dedicació del 100%). Per la seva part, els regidors passaran de percebre 20.194 € bruts anuals a 25.440 € bruts anuals (dedicació del 70%), a excepció del regidor Fernando Martínez que, en tenir una dedicació del 50%, percebrà 16.960 € bruts anuals.

Aquest augment és, en el cas del Batle, d’un 40 % respecte del que es cobrava al final de l’anterior legislatura, i en el cas dels regidors suposa un 25 % més.

Una primera anàlisi d’aquesta decisió ens duu a concloure que no pareix el millor moment per aplicar aquests augments de sous, atesa la situació de crisi econòmica que patim i la congelació del poder adquisitiu de la immensa majoria dels ciutadans. Tampoc podem oblidar les dificultats financeres del mateix Ajuntament, dificultats que obliguen i obligaran a efectuar retalls en els serveis i ajudes que presta el Consistori. Hem de dir també que no ens convenç el fet que tots els regidors hagin de tenir la mateixa dedicació i el mateix sou, a excepció del Sr. Martínez, com ja hem comentat, ja que no tots tenen ni les mateixes responsabilitats ni la  mateixa càrrega de feina. És cert que a l’anterior legislatura, en la qual PSM-Entesa formava part de l’equip de govern, la majoria de regidors també tenien una dedicació quasi exclusiva, però això no ens ha de fer perdre de vista la necessitat d’un millor repartiment de les dedicacions i dels sous de cara al futur.

Pel que fa al sou de Batle, tot i ser el que experimenta una major pujada, hem de dir que nosaltres sempre hem defensat un sou d’acord amb les responsabilitats que aquest càrrec comporta. El sou que percebran els batles de Capdepera a partir d’ara és semblant al de municipis de característiques similars, motiu pels quals entenem que no és oportuna una oposició frontal en aquest punt.

Pel que fa als sous del regidors, amb independència del que abans hem manifestat respecte de les dedicacions, el més cert és que no són molt superiors als que se varen acordar després de les retallades de sous ordenades pel Govern estatal. Estam parlant de poc més de 100 € més. De fet, vàrem ser crítics amb la decisió posterior de l’oposició, en aquells moments en majoria, consistent a rebaixar encara més aquests sous.

La ponderació de totes les circumstàncies exposades, és a dir, la inoportunitat de la decisió i la necessitat de ser coherents amb el nostre posicionament al llarg de la legislatura passada, ens varen conduir a abstenir-nos en la votació que es va produir el dia 22.

Lògicament, vigilarem que la feina que realitzin tots els membres de l’equip de govern, com a representants dels ciutadans, als quals pagam entre tots, estigui a l’alçada d’aquestes noves retribucions.

PSM-Entesa de Capdepera i Cala Rajada