SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA

27/11/2009


EXP. NÚM: 245AG/09
DATA: DIVENDRES, dia 27/NOVEMBRE/ 2009.
HORA: 20:30h
LLOC: Saló d’Actes de la Casa Consistorial.ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: 3/11/09 I 5/11/09.

II.- PRESSUPOST EXERCICI 2010

Capdepera, 23 de novembre de 2009.

El Batle , 
Bartomeu Alzina Sureda