Intervenció de Mateu Melis, portaveu d'Es Grup al plenari de l'Ajuntament de Capdepera de dia 1 de setembre de 2009


Plenari de  l' 01.09.09

IMPRESIONS DELS DOS PRIMERS ANYS DE LEGISLATURA

   Voldria fer una mica de repàs a les actuacions fetes pel govern municipal aquests darrers dos anys, és a dir, la meitat de la legislatura.
   Per començar, vos he de recordar que una de les principals bases de per què ES GRUP es presenta a unes eleccions municipals és la nostra convicció que als municipis petits el que fa falta és una bona gestió municipal, abans d'ideologies d’un color o d’altre. Als municipis no es fan les lleis ni les normes importants que regeixen la nostra societat. El que cal d’un  ajuntament és que gestioni bé els recursos propis i sabre negociar amb les altres administracions perquè arribin inversions al municipi.
   Vull recordar que és la primera legislatura on hi ha disset regidors i que l’equip de govern ha estat i és el més nombrós de l’etapa democràtica. També el que ha cobrat més per la seva tasca. Per tant, no es pot atribuir la mala gestió o el desgovern al nombre de regidors, tant quan eren deu com ara que són vuit.
   Segons nosaltres, i no entraré a valorar les àrees individualment, heu estat un equip de govern en què la vostra principal tara, defecte, senya d’identitat ha estat la d'anar de sobrats i  la manca de diàleg amb l’oposició. I clar, no passava res en estar en majoria, només ens podíem indignar, però ara que esteu en minoria les coses continuen per l’estil i clar, les coses no se consensuen i tot queda aturat.  Això sí, es parla amb l’oposició, almanco amb ES GRUP, però costa passar de les paraules als fets.
   Mostres d'algunes  decisions unilaterals a les quals ja no hem estat a temps de dir-hi la nostra:
   - Pins de sa plaça.
   - Soterrament del cablejat de GESA.
   - Destitució dels caps de policia. Ara hem vist la errada.
   - Canvi de projecte de la sala multiusos.
   - Resolució contracte piscina municipal. Per a nosaltres, poca voluntat d'arribar a un acord.
   - Can Creu d’Inca: Macroprojecte per tal de canviar l’ajuntament de lloc.
   - Embelliments a Capdepera. Realment és un embelliment o un simple canvi de paviment?
   - Quantes reunions de participació ciutadana s’han convocat i s’ha escoltat la veu dels veïnats?
   - Quantes reunions del Consell Municipal d’Educació s’han convocat?
   - Quantes de reunions de Patronat de Turisme s’han convocat?
   - Conveni amb el personal de l’Ajuntament, per quan?
   - Permissibilitat urbanística. Algunes han costat danys irreparables.
   - Bus interurbà. Se'ns passa amb cançons. Son Servera ja el té.
   - S’han signat contractes de neteja i recollida de fems milionaris. No se’n fa el seguiment i tots sabem que no es compleixen. Fan altres tasques, però no tot el que diu el contracte.
   - Pujada dels impostos un cop cada any. Manera àgil d'ingressar doblers que demostra que no sou capaços de contenir la despesa corrent i d’estalviar, ja que, com demostren els pressupostos que ens heu presentat fins al present, l’estalvi és nul.
   Això ens dona què pensar. Només es compta amb la visió d’una part de la ciutadania, aquí representada, i això a vegades pot resultar perillós, a la vegada que els danys pode ser irreparables.  Heu de pensar que vosaltres governau, però nosaltres, l’oposició, també som representants del poble, i si ens han votat, deu ser que algú pensa com nosaltres.

Image

NECESSITEM ESTABILITAT GOVERNAMENTAL

Tot això ja vos ho volia contar fa dos mesos, però com vaig dir, per tal de no posar traves a l'estabilitat, ens vàrem estimar més no fer preguntes ni declaracions d'opinions. Ara ja sí. Ara pensam que hem de dir tot el que veiem, tant el que ens agrada com el que no. I tots sabem que la situació va canviar dràsticament amb el cessament de les regidores d’EU-EV de l’equip de govern, però és que el municipi ha de tirar endavant, cosa que a dia d’avui, políticament parlant, no fa.
Estem vivint un època en què necessitem un govern estable, un govern municipal que impulsi l’economia local. Vivim principalment del turisme, però també de la construcció. Hem de ser valents i escometre les urbanitzacions i dotar-les de serveis. Això no només donaria feina a les empreses d'obra pública, sinó que dinamitzaria la construcció privada i tots els industrials que l’envolten. També és necessari crear un marc de debat sobre turisme. En època de crisi és un bon moment per mirar el que s’ha fet malament i, entre tots els col·lectius, redreçar-ho. Necessitem escollir el rumb de cap on volem anar, tots junts, no individualment, sinó com a municipi. Tenim riquesa natural, cultural, patrimonial i humana per treure el carro, això sí, tots hem d’empènyer cap al mateix costat. Aquesta també és una de les mancances que hem trobat a faltar d'aquest equip de govern. Detectam manca d’unitat. Cadascú tira pel seu vent.


SITUACIO ACTUAL (negociacions que hem tingudes aquest any)

   Com veim la situació a dia d’avui: I ho hem de dir, perquè s’ha especulat molt de principi d’any ençà. Almanco així quedarà clara la nostra opinió.
    A principi d’any ens deien que teníem la clau, després  que ja no comptàvem per res, ara que ja tornam a comptar per a negociar els pressupostos…
   1.- Nosaltres pensàvem i seguim pensant que l’equip de govern no ho està fent bé, o almanco lo be que caldria esperar. És una opinió com qualsevol altra, però pensam que la gestió municipal se pot millorar molt.
   2.- Amb els membres de l’equip de govern varem començar les negociacions i de primeres varem deixar clar que, primer són els pressupostos i després ja parlaríem del canvi de batlia. Estic parlant allà pel més de març si no abans.
   3.- Al Juny, al apropar-se el relleu a la batlia, i per tal de donar estabilitat, varem decidir fer públic la nostra intenció de no recolzar l’investidura del Sr. Gallego a la batlia, per motius que ja varem publicar, però que se poden resumir clarament amb aquesta frase: No consideram prioritari per a la estabilitat municipal canviar de batle.
   4.- A partir d’aquí, s’obre un període de un mes i mig on ningú vol saber res de nosaltres. “Devia ser important lo del canvi de batle” vaig pensar però no vaig fer mes cas.
   Veig noticies per la premsa, tornam a veure’ns pels pressupostos i me’n don compte que això no va ni avant ni enrere. L’equip de govern no pot davallar las partides pressupostàries per que ha gastat més del compte i evidentment l’oposició no pot recolzar aquesta despesa desmesurada.
   Alguna cosa s’ha de fer. Així no podem seguir. Oficialment, la responsabilitat de dur els pressupostos a la seva aprovació correspon a l’equip de govern, cosa que a dia d’avui no s’ha produït, evidentment per manca de recolzament. La següent passa lògica és la convocatòria per part del Batle d’una moció de confiança per saber de quin recolzaments compte, però com el batle, a dia d’avui ja no hauría que ser el batle …(és un embolic que no tinc massa clar com funciona)


Image

PROPOSTES
   Idò bé, nosaltres serem valents, malgrat políticament no sigui massa recomanable, (a un any i mig de les properes eleccions no és el moment de fer experiments) però intentarem de la nostra banda aportar estabilitat a l’ajuntament, això si, amb una sèrie de condicions, que amés han de anar amb aquest ordre:
   1.- Encara no hem rebut una contraproposta de l’equip de govern envers la moció aprovada per plenari el més de juny per a tornar préstecs. Volem que se ens justifiqui amb que s’han gastat els doblers, quans en queden i quans se’n poden tornar. Sabem que no s’han tornat, almanco per apropar postures, hauríem de saber tot això i decidir, per anar be, per unanimitat, ja que l’endeutament és per a quinze anys.
   2.- Pressupostos.- Els pressupostos del 2009, no són empassadors de cap de ses maneres, les miris per on les miris. El Sr. Gallego, que ha agafat el tema pressupostari, aquestes darreres setmanes, me comentava que tampoc no son els seus pressupostos. I do de qui? Son els que ens presenten l’equip de govern. El problema està en que s’ha tornat a gastar massa, ja sabem que se partia amb un REC important, però ni ha que s’han estret sa corretja hi ni ha que no. Ara s’han tingut que dotar les partides a l’alça, hi això no pot anar mai be. Que passa si s’aproven tal i com els presentau; que el 2010 tindreu totes les partides inflades i podreu malgastar encara mes.
   L’única solució que se me acudeix: Vos recolzarem els pressupostos del 2009 (evidentment amb la inclusió de les propostes fetes a la darrera comissió informativa) si al mateix plenari aprovam el del 2010. Tranquils, ja se que penseu, però com vosaltres teniu la tasca de governar, nosaltres ja vos presentam un esborrany del que ens aniria be
   Vos ho explic per damunt:
   Ingressos: 16.823.610’00’-€
   Despeses: 16.606.393’57’-€
   Diferència: 217.216’43’-€

  Pensam que son prou reals, començant pels ingressos, que pensam que enguany davallaran encara una mica més.
  Les despeses, també ajustades a la realitat. Dignes de menció:

AUGMENTEN      
electricitat                146.000,00   
interessos                310.000,00   
TIRME                      300.000,00   
recollida de fems       100.000,00   
recaptació                180.000,00   
piscina                     199.000,00   
                            1.235.000,00    


   El personal, he augmentat un 2 %.
   La despesa corrent, ajustada al que consideram reial, es queda al 0 %. Evidentment, si deixam la electricitat mes baixa del reial, no comptabilitzem els interessos ja que tornarem préstecs, no pensam obrir la piscina o obrir-la sense despesa, deixar penjades factures de tirme, etc…, la despesa corrent baixa.
   Si algú li manca alguna petita inversió: ordinador, vehicle, etc, encara hi ha un matalàs de 217.000’-€, si és que no el foneu amb el REC. Bé, vosaltres mateixos. Jo vos faig una proposta per la estabilitat econòmica municipal, per la aprovació, seguint les passes esmentades, dels pressupostos 2009. Pensam que si se segueixen aquestes passes, l’estabilitat, malgrat en minoria està garantida.
   En quan a l’estabilitat governamental, ni entrarem a discutir, ja que l’hora de discutir i negociar era abans del juny del 2007. Ara el joc és distint: Això si, ho veuríem amb millors ulls si vessim aquest projectes realitzats o en vies de realització. En concret, parlam de:
   - Adequació voltants de la piscina municipal i immediata posada en marxa abans de l’acabament del present exercici. Per això hem dotat de partida pressupostària al 2010.
   - Aljub a la plaça de l’orient. Sabem, que ja no té utilitat, però volem un panell informatiu del que va significar i una rèplica o alguna cosa així per tal de dignificar aquell racó.
   - Us de Can Creu d’inca. Volem que sia el referent cultural de Capdepera. Per tant, no te el per què tenir més sobre cost ni traslladar el departament a Cala Rajada, que no te cap sentit.
   - Projecte de l’ajuntament nou. Encomanar el projecte de l’ajuntament nou. Una vegada tinguem el projecte consensuat entre tots (govern i oposició), cercarem financiació.
   - Modificació urgent del contracte de lloguer del cine Juva. Amb la inversió que si ha fet, necessitam un contracte de una durada mínima de deu anys.
   - Plà ZP. Pel que tenim entès, arribarà un nou finançament de inversió estatal. Volem decidir on i com s’inverteixen aquest doblers. (recordeu que a l’anterior, se varen recollir les vostres propostes.  Ara  és just que diguem la nostra).
   Volem veure coordinació  de totes les àrees municipals, per tal de optimitzar els recursos de que se disposen i veure millorada la gestió municipal.
   Pensam que les peticions que fem són assumibles per l’equip de govern. Per acabar, que se tingui ben clar que el fet de banyar-nos és per haver posat l’interès del municipi de Capdepera per damunt l’interés partidista. Nosaltres hem dit la nostra. Ara vos toca a vosaltres passar als fets, si ho trobeu adient. Segons veiem, evidentment, actuarem.


   Mateu Melis
  Portaveu d'Es Grup