SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA 28 d'abril de 2009SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE CONVOCATÒRIA

EXP. NÚM: 84AG/09
DATA: DIMARTS, dia 28/ABRIL/ 2009.
HORA: 09:00h
LLOC: Saló d’Actes de la Casa Consistorial.

ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS (07.04.09 i 15.04.09)

II.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT.

III.- AUTORITZACIÓ OBRES CENTRE MULTIUSOS(EXCEPCIÓ ARTICLE 6O ORDENANÇA POLICIA I BON GOVERN).

IV.- AUTORITZACIÓ OBRES GESA ESTACIÓ TRANSFORMADORA SALA MULTIUSOS  (EXCEPCIÓ ARTICLE 6O ORDENANÇA POLICIA I BON GOVERN).

V.- AUTORITZACIÓ OBRES CLUB NAÚTIC (EXCEPCIÓ ARTICLE 6O ORDENANÇA POLICIA I BON GOVERN).

VI.- EXP NÚM. 73AG/2009: CONTRACTACIÓ OBRES: ADEQUACIÓ, SEGELLAT I REGENERACIÓ AMBIENTAL DE L’ABOCADOR DE RESIDUS SÒLIDS URBANS EN EL MUNICIPI DE CAPDEPERA.


Capdepera, 23 d’abril de 2009.
El Batle ,
Bartomeu Alzina Sureda