Arran de les greus manifestacions contingudes a la moció presentada pel Partit Popular i Es Grup, entenent que les mateixes són errònies i poden generar confusió al poble de Capdepera, és del nostre parer la necessitat de realitzar les següents puntualitzacions:


En primer lloc i abans d’entrar en els comentaris del diversos punts als quals fa referència l’escrit de 27/03/09, signat pels portaveus del Partit Popular i Es Grup, volem manifestar la nostra decepció pel fet que, per part d’aquests partits, s’hagi vulnerat de manera conscient l’acord dels diferents partits i que ja es va dur a terme en l’anterior legislatura, de no fer ús polític d’un tema tan seriós i delicat com el de la Policia Local. El Partit Popular i Es Grup no han mantingut la seva paraula i abans de finalitzar els procediments que en l’actualitat es troben en tramitació, han optat per fer les seves valoracions, com manifesten a l’escrit. 

Quant a l’exposició de motius:

 
En primer lloc, no s’ajusta a la realitat dels fets, quan la moció parla que no existeix motiu per a la suspensió cautelar: “...si s’hagués seguit el criteri de l’instructor de l’expedient, proposa com a màxim la suspendre cautelarment de feina només dos mesos”. Aquesta informació NO és correcta, donat que a l’expedient de l’agent de Policia Local a què fa referència la moció no existeix cap proposta de l’instructor en relació a la possible mesura cautelar que adoptà el decret del batle. Es per això que no existeix cap persecució contra cap funcionari del cos policial. 

En cap moment s’ha intentat obstruir ni amagar informació per part del Regidor Delegat d’Interior a l’oposició. S’ha seguit el mateix criteri que en anteriors ocasions. Donat que la resolució del mes de febrer tracta d’un procediment de caire incidental, i que la causa a dia d’avui continua oberta, sense ésser una resolució que dóna fi al procediment, és intenció del Regidor informar tal i com s’havia acordat en comissió informativa, una vegada finalitzats els expedients judicials. I aquest no és el cas.
 

Per tant, la manifestació del Partit Popular i d’Es Grup és errònia quan afirma “...Complint la nostra paraula, tal i com reflexa l’acta de la comissió informativa de 09.04.08, farem les nostres valoracions, una vegada haver conclòs l’expedient...”. Com ja hem afirmat i reiteram, l’expedient corresponent a l’agent de la Policia Local, no ha finalitzat. Únicament consta acabat el tràmit incidental o cautelar de la sanció provisional derivada del Decret de Batlia de data 01.04.08. 
 

El procediment principal
instat envers l’esmentat agent, es troba a dia d’avui obert, sense cap resolució judicial ferma, i fins tot havent-t’hi una convocatòria rebuda per l’Ajuntament de Capdepera, per a comparèixer al Jutjat a una vista oral que tindrà lloc el proper dia 8 de juny de 2009. Aquesta citació fa referència al procediment principal, derivat de l’expedient i del Decret de Batlia de data 8 d’Agost de 2008, que imposava una sanció definitiva.
 

Es per això que la moció presentada pels grups de l’oposició Partit Popular i Es Grup no s’ajusta a la realitat dels fets ni a la situació processal i procedimental oberta. Amb la qual cosa, no són certes les acusacions de mala fe i acarnissament cap a l’agent de Policia Local, s’ha actuat de conformitat amb el que disposa la llei, donat que no existeix cap proposta o suggeriment de l’instructor de l’expedient d’adoptar mesura cautelar. La moció dóna a entendre que a l’expedient s’ha dictat una sentència definitiva i no és veritat.
 

En cap moment s’ha atemptat contra l’honorabilitat i honestedat del funcionari, donat que no existeix una resolució judicial definitiva, com s’afirma en el seu escrit, i que és la que hauran de complir ambdues parts, en el moment que per l’òrgan judicial competent s’hagi dictat.
 

D’altra banda, la tramitació de les mesures preses no suposa un cost elevat per a les arques municipals, com al·leguen PP i ES GRUP,  donat que la resolució de referència de 18 de febrer de 2008, que repetim és incidental, no condemna la Corporació a cap despesa judicial. La sentència declara en la seva resolució la no condemna a les costes derivades del plet, a cap de les dues parts.
 

En cap cas es va actuar d’una manera subjectiva, antidemocràtica o anticonstitucional, prepotent o autoritària. Contràriament, l’Ajuntament va fer ús d’una potestat legalment atribuïda i que MAI no fou discutida per la defensa de l’agent de la Policia Local, com bé afirma la sentència del mes de febrer, en ordre a adoptar una mesura cautelar annexa a la incoació i/o tramitació d’un expedient disciplinari.
 

Pel que s’exposa, i tal i como aquest Regidor va assumir i consensuar amb els grups de l’oposició, s’informarà degudament als membres del Consistori de les successives resolucions judicials i/o extrajudicials que afectin els funcionaris del cos policial tan bon punt siguin convenientment notificades a l’Ajuntament, com s’ha fet fins ara. I, entre aquestes, es troba la que els grups signants de la moció volen donar a entrendre que està acabat.
 

Quant a una presumpta actuació premeditada en contra d’una persona, els expedients derivats d’altres denúncies, ens trobam analitzant i comprovant l’existència de tota la documentació i en la tramitació pertinent. Els esmentats expedientes es troben en termini per tal d’estudiar i acordar les diligències pertinents.
 

Sg. Josep A. Gallego Méndez
Regidor d’Interior
Portaveu Grup Municipal UCAP-UM