“El primer que farà Més per Capdepera serà posar damunt la taula un pacte per a l'habitatge davant la difícil situació que viu el nostre municipi, amb especial atenció a la gent jove 

 

Actualment en el nostre municipi hi ha en execució diversos projectes d'apartaments o d'adossats en els pocs solars urbans que quedaven sense construir. Hem revisat els preus de venda publicitats en aquestes promocions i resulta que l'habitatge més barat no baixa de 400.000 €.

Es tracta de quantitats impossibles per a la major part de la població, que de cap manera pot fer front a aquests preus. És evident que es tracta de promocions destinades a segones residències d'estrangers.

La Llei d'Urbanisme de les Illes Balears aprovada el 2017 obliga a reservar un 30 % de la nova edificabilidad residencial a habitatges de protecció pública, però només la prevista en sòl urbanizable i en el sòl urbà que s'hagi de sotmetre a actuacions de renovació urbana i reforma interior, motiu pel qual el seu efecte en el nostre municipi serà limitat.

Per altra banda caldrà veure quin efecte tendrà la nova Llei d'Habitatge estatal sobre els preus del lloguer. Per la seva banda, l'anunci del president del Govern central de posar els habitatges de la Sareb en el mercat a un preu assequible també tendrà un efecte molt limitat a Capdepera i a Cala Rajada, ja que només hem trobat tres habitatges d'aquesta entitat en el nostre municipi.

Es necessiten, per tant, més accions, tant a nivell autonòmic com local. Tot i les competències limitades a nivell municipal, pensam que les línies de feina s'han de centrar en tres aspectes: per un costat comprar, amb l'ajuda del Govern, aquells solars urbans que sigui possible adquirir, o bé edificacions existents obsoletes, per després ser cedits a la construcció d'habitatge públic o a la seva reconversió.

Un altre punt ha de ser el de revisar tots aquells solars de titularitat municipal sense cap ús, on sigui possible amb la normativa urbanística i territorial vigent, donar-lis un ús residencial i cedir-los igualment per a la construcció d'habitatge públic.

I finalment fixar una partida per a l'ajuda al pagament del lloguer, on els joves serien destinataris principals.

Capdepera no pot esperar més a donar solució a la manca d'habitatge assequible per a la gent que viu en el nostre municipi, i és tasca de totes les administracions col·laborar i fer el possible per resoldre aquest problema.

 
Més per Capdepera