"L’OCB va interposar dia 3 de gener dos recursos de reposició contra les bases generals que regulen, respectivament, les convocatòries de concurs-oposició i de concurs extraordinari per a l’estabilització d’interins del Servei de Salut". Segons l’entitat, aquestes bases no s’adeqüen a la legalitat perquè, a diferència del que passa amb la resta de treballadors de l’administració pública, en el cas del personal sanitari no s’aplica la moratòria de dos anys per acreditar coneixements de català que estableix el Decret Llei 6/2022 en la seva disposició addicional tretzena, sinó que se’ls concedeix una exempció vitalícia de coneixements de català, discriminatòria per als pacients, políticament inexplicable i jurídicament impugnable.

Aquests darrers anys s’ha fet un ús abusiu i indiscriminat de l’exempció dels coneixements de català com a requisit d’accés a l’IB-Salut, prevista a la Llei 4/2016, en la seva disposició transitòria segona, com una mesura excepcional i degudament motivada; un ús fraudulent d’aquesta excepció que ha estat reiteradament criticada per l’OCB. En tot cas, aquesta excepció no resulta ara d’aplicació: en primer terme perquè no es dona el supòsit de “manca o insuficiència de professionals”, ja que es tracta de places actualment ocupades per aquest personal interí; però sobretot, i, en segon lloc, perquè hi és d’aplicació la normativa que regula específicament aquests processos d’estabilització, el Decret Llei 6/2016, que preveu el requisit de català amb la moratòria de dos anys per acreditar-lo, i que s’aplica a la resta dels processos d’estabilització d’interins de tota l’administració, incloent-hi els relatius a places de personal estatutari d’IB- Salut diferents de les de metges i infermers.

Les convocatòries només contemplen l’exempció de coneixements de llengua catalana per al personal sanitari A1 i per a determinades categories del grup A2. En canvi, l’exigeixen per a la resta de categories del grup A2 i per a tots els altres grups, en una clara vulneració del principi d’igualtat: s’exigeix a un dietista-nutricionista o a un fisioterapeuta, però no a un infermer, quan tots tres són del mateix grup professional (sanitari A2); s’exigeix a un tècnic superior especialista en radiodiagnòstic o en anatomia patològica (grup C1) i no s’exigeix res a un facultatiu de radiodiagnòstic o d’anatomia patològica (grup A1), o s’exigeix a un tècnic mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria (grup C2) i no es requereix cap titulació a un infermer o infermera. I si ja sortim dels grups estrictament sanitaris el greuge comparatiu i l’absurd és encara superior: quin sentit té que es demani el B2 a un cuiner i no es requereixi ni el més mínim coneixement de català a un metge de família?

L’entitat ha demanat una rectificació urgent d’aquest despropòsit a l’IB- Salut i ha anunciat que,si aquesta rectificació no es produeix, interposarà un recurs contenciós administratiu contra les bases generals i contra les convocatòries específiques publicades dia 20 de desembre de totes les categories on es prevegi l’exempció de català per accedir a una plaça de funcionari, i demanarà cautelarment la paralització de tots els processos selectius posats en marxa.


L’OCB recorda que, d’acord amb les dades de la Memòria 2020-2021 de l’Oficina per a la defensa dels drets lingüístics, que es va presentar fa només uns dies, el Servei de Salut és l’organisme autonòmic que més expedients sobre vulneració de drets lingüístics ha generat durant el període desembre 2020 – desembre 2021: 79 sobre un total de 208, la qual cosa representa un 38% del total i un 66% dels casos que afecten l’Administració autonòmica.

Bona part són casos en què s’han produït problemes en les interaccions orals entre els pacients i el personal dels serveis sanitaris, que han impedit que la persona malalta s’hagi pogut expressar en català amb normalitat i s’hagi vist obligada a renunciar a l’exercici legítim dels seus drets lingüístics. La raó fonamental que ho impedeix descansa en la manca de competència en llengua catalana del personal del Servei de Salut. Sense capacitació lingüística del personal sanitari, els ciutadans no tenim dret a una atenció sociosanitària de qualitat en la nostra llengua.

Aquest dimecres, membres de la junta directiva de l’OCB i el seu president, Joan Miralles, han mantingut una reunió amb la Consellera de Salut, Patrícia Gómez, la Consellera de Presidència, Mercedes Garrido, el director general d’IB-Salut, Manuel Palomino, i la directora general de Funció Pública, Carmen Palomino, per tractar aquesta qüestió, i els han instat a prendre una solució de manera immediata. L’OCB apel·la a la responsabilitat de la presidenta Armengol i li demana que no posi en perill el procés d’estabilització d’interins del Servei de Salut.