* A partir de diumenge dia 26 d'abril, s'habilita als menors de 14 anys i a un adult responsable per a entre les 9 i les 21 h, fer un passeig diari d'una hora com a màxim i a una distància no superior a 1 km del domicili del menor.

* El passeig serà continuat, de forma que no es pot fragmentar. Es podrà circular per a qualsevol espai o via pública, inclosos els espais naturals i zones verdes que es trobin com a màxim a 1 km del domicili habitual del menor d'edat.

* L'adult acompanyant podrà passejar junt amb 3 menors com a màxim, sempre que pertanyin a la mateixa unitat familiar. Es mantindrà una distància de seguretat respecte dels altres menors que NO convisquin dintre de la unitat familiar d'almanco 2 metres.

* Queda prohibit l'accés als parcs infantils, o instal·lacions esportives. No podran sortir a passejar els menors que presentin símptomes o es trobin en quarantena domiciliaria per COVID-19.

*S'entén com a adult responsable, aquella persona major d'edat que convisqui en el mateix domicili del menor.

* En cas de dubtes posau-vos en contacte amb la Policia Local de Capdepera, al telèfon 971565463.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.


Full informatiu editat a Menorca amb consells per sortir al carrer amb nens durant el confinament:
 POLICÍA LOCAL INFORMA:

- A partir del domingo 26 de abril, se habilita a los menores de 14 años y a un adulto responsable para entre las 9 y las 21 h, dar un paseo diario de una hora como máximo y a una distancia no superior a 1 km del domicilio del menor.

El paseo será continuado, de forma que no se puede fragmentar. Se podrá circular para cualquier espacio o vía pública, incluidos los espacios naturales y zonas verdes que se encuentren como máximo en 1 km del domicilio habitual del menor de edad.

El adulto acompañando podrá pasear junto con 3 menores como máximo, siempre que pertenezcan a la misma unidad familiar. Se mantendrá una distancia de seguridad respecto de los otros menores que NO convivan dentro de la unidad familiar de al menos 2 metros.

Queda prohibido el acceso en los parques infantiles, o instalaciones deportivas. No podrán salir a pasear los menores que presenten síntomas o se encuentren en cuarentena domiciliaría por COVID-19.

- Se entiende como adulto responsable, aquella persona mayor de edad que conviva en el mismo domicilio del menor.

- En caso de dudas poneos en contacto con la Policía Local de Capdepera, al teléfono 971565463.

Muchas gracias por vuestra colaboración.

Contingut patrocinat