La moció del Partit Popular s'aprovà al passat Ple ordinàri de l'Ajuntament de Capdepera de desembre de 2017
EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT DE CAPDEPERA, d'acord amb el que preveu el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, desitja elevar al Ple de l'Ajuntament la següent Moció:

MOCIÓ ENVERS L’APROVACIÓ DEL PIAT A MALLORCA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 8/2012, del Turisme de les Illes Balears va establir els PIAT (Pla d’intervenció en àmbits turístics) com uns plans sectorials que regulen l’activitat turística de Mallorca pel que fa a l’ordenació del territori.

Aquest Pla no només es refereix a les zones del litoral sinó que afecta a tots els municipis de Mallorca. El PIAT establirà el model turístic territorial, regularà i ordenarà les zones turístiques i fins i tot, l’allotjament turístic, tant els establiments tradicionals, com les estades turístiques en habitatges; els recursos turístics, i altres factors externs que puguin incidir en l’activitat turística o es puguin veure afectats per aquesta. Això implica establir limitacions i proposar dotacions que afavoreixin el canvi de model.

Fa mesos que el Consell de Mallorca va començar l’elaboració del PIAT però només han avançat dades generals, però els Batles i Batlesses de Mallorca encara no han rebut informació ni dels criteris ni del calendari de la anomenada “zonificació”.

La pretesa participació dels Ajuntament en la configuració del model turístic a Mallorca ha estat nul·la fins ara, ja que es limita a rebre la magre informació que surt a premsa o a la web del Consell de Mallorca.

Són molts els Batles i les Batlesses que han mostrat la seva preocupació, directament i a través de la FELIB, per la manca d’informació en l’aprovació d’aquest PIAT, ja que d’això depèn l’economia dels seus municipis.

Per tot això, el Grup Popular de Capdepera proposa al Ple l’adopció dels següents,

ACORD

ÚNIC.- L’Ajuntament de Capdepera insta al Consell de Mallorca aprovar el Pla d’intervenció en àmbits turístics (PIAT) de forma consensuada amb els municipis a través de la FELIB i amb un debat previ i presa d’acord a l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca.

Capdepera, a  de novembre 2017

La Portaveu Grup Municipal

SR. BATLE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA.