Només 18 dels 53 municipis de Mallorca s’han adherit fins avui al pla marc de caça., entre d'ells Capdepera


 
El 25 de juny començà amb caràcter general la temporada de caça a Mallorca (en la modalitat d’escopeta per al conill) i des del passat dijous es permet la caça als “terrenys gestionats d’aprofitament comú” (més coneguts com a “terrenys lliures”) dels municipis adherits al pla marc de caça.
 
Recordem que els “terrenys lliures” estan constituïts per aquells terrenys que no són vedats ni refugis de fauna, però on per voluntat dels ajuntaments es permet la caça. Així, els ajuntaments han de decidir cada any i comunicar al Consell de Mallorca si s’adhereixen o no al pla marc de caça, per permetre l’activitat cinegètica en aquests terrenys.
 
El pla marc és un mal succedani de pla tècnic de caça, inventat per tal de seguir permetent la caça als terrenys lliures, ja que amb la normativa actual no es pot caçar a les zones sense planificació. Tot i això, el pla marc no és per res un vertader pla tècnic, ja que es limita a fixar dates i cupos de captura, però no ordena l’aprofitament per garantir la seva sostenibilitat.
 
Des del GOB fa anys que reclamam la prohibició de la caça als terrenys lliures, tal i com ja fa anys es va adoptar a altres comunitats autònomes. Aquests terrenys, formats en general per petites parcel·les, no gaudeixen d’una adequada planificació i gestió de l’aprofitament cinegètic. Són terrenys on pot practicar la caça qualsevol caçador, no hi ha cap titular responsable, i per tant en cas que es produeixin infraccions (per exemple mort d’espècies protegides) o perjudicis als propietaris (danys a parets, tancaments, fruiters, ramat, etc) és pràcticament impossible identificar els causants. També la vigilància cinegètica, completament insuficient a Mallorca, és en aquests terrenys encara menor.
 
Per això el GOB ha remès avui escrits als ajuntaments de Mallorca, demanant-los la no adhesió al pla marc de caça i per tant que no permetin que es caci als terrenys lliures del seus municipis. Amb data d’avui, només 18 dels 53 municipis de Mallorca s’han adherit al pla marc, i hi manquen municipis amb una superfície considerable de terreny lliure, com Palma o Inca.