Nota de premsa


(foto d'arxiu)

"La Regidora de l'Ajuntament per UCAP, Carmen Riera, torna a ser carnassa per a la premsa, de nou gràcies a l'alcalde de Capdepera pel PSOE, Rafel Fernández, tal com ja ocorregué a l'inici d'e la legislatura que ara acaba."

El Sr. Alcalde des del 2011, D. Rafel Fernández, del PSOE, amb evident mala intenció i mantenint l'actitud bel·ligerant en contra d'UCAP de tota la legislatura, ha tornat a protagonitzar un atac directe, aquesta vegada, un cop a l'esfera personal d'una regidora, oposant-se a la CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I LABORAL, i retallant de nou els drets que legalment i constitucionalment emparen Carmen Riera; tot això, com és habitual, amb l'únic objectiu de no permetre que UCAP desenvolupi la seva tasca política a l'Ajuntament.

L'Alcalde, que sembla col·locar-se per sobre de les lleis i del dret dels ciutadans a estar representats en el seu ajuntament, va manifestar verbalment que no permet la reincorporació de la regidora de UCAP per no oferir notícies a la premsa, però impedint d'aquesta manera que aquella exerceixi les seves funcions representatives.

La veritat és que el vot dels regidors és personal i indelegable, per la qual cosa, quan una o un regidor estan de permís per maternitat o per paternitat i no poden acudir a l'Ajuntament, perden la capacitat d'exercir el seu dret a vot en els plens municipals i en les juntes de govern i, per tant, es redueix la representativitat d'aquests òrgans de part de l'electorat, que va triar aquest i no un altre regidor. De la mateixa manera, superada la causa de força major que justifica l'absència del/de la representant democràticament elegit, aquest/a està en el seu dret i en el seu deure de sol·licitar la reincorporació, i així ho ha fet la Sra. Riera.

Així, el procediment, després de la comunicació de la Sra. Riera que pot reincorporar-se a les seves funcions, marca que l'Alcaldia, d'acord amb les lleis vigents, permeti la represa de les seves funcions representatives, cosa que no ha passat fins ara, denegant-se a la regidora la reincorporació sense cap motivació, de moment.

Després d'una legislatura gens tranquil·la, en la qual la Sra. Riera s'ha vist sotmesa a situacions d'assetjament en el seu treball, i que ha estat marcada per la moció de censura de la coalició entre PSOE i UCAP, la Sra. Riera està disposada a defensar-se.

Nomenada al gener de 2013 regidora d'Esports, Mobilitat, Protecció Civil i Sector Primari, amb una dedicació del 75%, des del seu càrrec electe i amb una neta voluntat de servei públic, obre la piscina municipal i obliga l'Alcaldia a regularitzar-ne la situació, fins llavors insostenible, trobant-se davant això, amb tot tipus d'impediments per a realitzar-la.

A conseqüència d'un accident, se la culpa injuriosament i públicament d'un error comès per la regidoria de Vies i Obres Publiques, que té la competència exclusiva de la regulació dels nivells de clor de la piscina.

Al juliol de 2013, Carmen és ACUSADA i, segons la premsa, cessada de l'àrea d'Esports, per negligència. Des del PSOE, en comptes de rectificar assenyalant la competència del Regidor de Vies i Obres (del PSOE), acusen Carmen, traspassant així la culpa a UCAP, el "rival" polític que es vol desacreditar a qualsevol preu.

L'Alcalde, aprofitant la circumstància, trasllada na Carmen a la regidoria de Turisme, Mobilitat, Sector Primari i Protecció Civil. Mentrestant, la regidora i la seva família han de patir les constants pressions i critiques dels seus veïns, en negar-se l'Alcaldia a publicar una nota de premsa rectificativa del que havia manifestat pel que fa al responsable de l'accident.

Ja a la seva nova regidoria, se li impedeix realitzar les seves funcions en tot moment, amb l'única excusa que no hi ha dotació pressupostària i de suposats conflictes interns amb el cap de Protecció Civil. A més, es prenen decisions que afecten directament l'àmbit de responsabilitat de la seva regidoria sense comptar amb la seva titular, per la qual cosa UCAP es veu en l'obligació de sol·licitar formalment que se li retiri la cartera de PROTECCIÓ CIVIL a fi de no carregar amb la responsabilitat de les accions que es realitzen sense el seu coneixement ni autorització.

La regidora, suportant estoicament tot el que esdevé i per simple responsabilitat en la gestió del que és de tots, manté les seves competències en les parcel·les de TURISME, MOBILITAT, PATRIMONI, PRESIDÈNCIA DEL PATRONAT DEL CASTELL DE CAPDEPERA i SECTOR PRIMARI.

En tot cas, ha de desenvolupar les seves funcions sense personal suficient per a cobrir les oficines d'Informació Turística del municipi; no compta amb tècnics per a gestionar degudament les competències; se li nega un despatx o un ordinador per a poder treballar i, per compromís i per ètica, acaba veient-se un dia asseguda en un banc, amb el seu portàtil sobre els genolls.

Després de les reiterades protestes de la regidora per les condicions en què desenvolupa el seu treball, la resposta, entre irònica i prepotent de l'Alcaldia, és que d'aquesta manera pot treballar des de casa, sense haver d'acudir a l'Ajuntament. La seva persistència fa que finalment li donin un lloc des d'on treballar.

Se la relega a un despatx que anteriorment havia estat un magatzem, en el qual es troba el motor de l'aire condicionat de tot l'edifici. Finalment, la regidora es veu obligada a treballar des del seu domicili particular, a causa de les precàries i penoses condicions.

Però na Carmen no es rendeix i durant tot l'hivern gestiona el necessari per preparar tota la temporada turística, sempre sota una persecució pública en la qual se la critica per actuacions que no són de la seva competència, mentre l'Alcaldia ho relata a l'instant a tots els veïns, mitjançant publicació en premsa de múltiples notícies, d'entre les quals podem destacar les següents:

- 20 juliol 2013: destitució de la Sra. Riera com a responsable del cas d'intoxicació de la piscina (quan la responsabilitat era d'un regidor del PSOE, i negant-se l'Alcaldia a rectificar públicament les dades proporcionades a la premsa).

- 10 agost 2013: presentació de caps i instal·lacions de Protecció Civil (sense notificar o convidar la regidora responsable en aquell moment, la Sra. Riera, i essent presents en aquest acte l'alcalde i els regidors de Festes i de Cultura, tots ells del PSOE).

- 7 desembre de 2013: es paga el viatge i despeses de l'alcalde i dels regidors de Vies i Obres i de Festes, tots del PSOE, carregant-a la regidoria de Turisme, quan la regidora responsable ni tan sols té notícia de res d'això.

- 26 del abril de 2014: la Sra. Riera és criticada en premsa per no assistir a una reunió amb el President Bauzá, reunió de la qual, evidentment, no se l'havia informat.

- 4 octubre 2014: es culpa la Sra. Riera de la cancel·lació d'uns focs artificials, cancel·lació a la qual ella es va oposar en tot moment i que es va decidir des d'Alcaldia per motius totalment aliens a la regidoria de Turisme.

En cadascuna de les actuacions exposades ha estat cap de turc pel sol fet de no ser regidora del PSOE, sent l'única intenció de l'Alcalde la destrucció d'UCAP, desprestigiant el treball realitzat per la Sra. Riera, a la qual s'ha impedit desenvolupar el seu treball en tot moment i se l'ha vilipendiat públicament i personalment.

La pressió soferta per la regidora, i l'esdevenir de les circumstàncies, i entre aquestes també les laborals, l'han portat a patir un avortament al maig de 2014, i a una baixa per risc durant l'embaràs a partir de setembre del mateix any. Tots aquestes són dades conegudes per l'Ajuntament.

La Sra. Riera ha requerit freqüent assistència mèdica, se li ha recomanat assistència psicològica per estrès i ha patit patologies durant el seu embaràs, amb risc per segona vegada de nou avortament. Amb tot, l'alcalde insisteix en la seva línia d'enderrocament personal de la regidora i declara públicament, el 18 octubre 2014, que "no pot cessar la Sra. Riera perquè està de baixa", que la Sra. Riera li vol fer una "jugada" i que mentre estigui de baixa podrà cobrar el sou assignat per no fer res, i "afegint" que “el sou el pagam tots els ciutadans ".

Sense cap dubte, l'Alcalde desconeix que a Espanya, quan una persona es troba de baixa per maternitat, el 100% de la prestació el paga el sistema de Seguretat Social, i que durant la baixa laboral se'n fa càrrec la mútua contractada.

No obstant les pressions i situació de desprestigi professional i personal a les quals se la sotmet, la Sra. Riera actualment té sol·licitada la reincorporació al seu lloc electe per a liquidar la seva regidoria, mentre l'alcalde li denega la sol·licitud.

Oblida de nou l'alcalde que la delegació a què s'ha vist sotmès el lloc electe de la regidora és temporal i, en el cas de la maternitat, aquesta ve determinada pel període mínim exigible i per la justificació de risc durant l'embaràs.

Oblida també que un regidor és un càrrec electe al servei dels ciutadans que l'han elegit i no al dels seus propis interessos, i que entre les seves funcions constitucionals es troben les de participar en l'activitat de control del govern municipal, de participar en les deliberacions del Ple de la corporació i de votar en els assumptes sotmesos a votació en aquest òrgan, així com el dret a obtenir la informació necessària per a poder exercir les anteriors funcions.

Oblida que l'article 77 de la LBRL sosté que els regidors tenen dret a obtenir de l'alcalde tots els antecedents, dades o informacions que obrin en poder dels serveis de la Corporació i resultin necessaris per a complir les seves funcions.

Oblida que el mandat dels membres dels ajuntaments és de quatre anys, comptats a partir de la data de la seva elecció, finalitzant, en tot cas, el dia anterior al de les eleccions següents, és a dir el dia 23 de maig a les 23.59 hores.

Oblida la necessitat d'adoptaruna sèrie d'actuacions organitzatives per tal de liquidar assumptes formals pendents de la corporació que surt, i, al seu torn, preparar l'entrada del nou ajuntament.

Oblida que, un cop finalitzat el seu mandat, els membres de les corporacions cessants continuaran les seves funcions només per a l'administració ordinària fins a la presa de possessió dels seus successors, no podent adoptar, en cap cas, acords pels quals legalment es requereixi una majoria qualificada.

Oblida les "actuacions prèvies" a la constitució de la nova corporació que han de ser realitzades pels regidors, de caràcter eminentment administratiu, i en realitat de finalització de mandat, relatives a l'inventari i arqueig, així com a l'aprovació d'actes pendents i una altra sèrie de actuacions en relació amb la formació del nou govern municipal i corporació, relatives a l'emplenament per part dels regidors electes dels requisits establerts legalment i reglamentàriament per a la plena efectivitat de la seva condició de regidor.

Dona Carmen Riera, de nou en el seu afany i intenció de realitzar el seu treball com correspon, ha sol·licitat de preparar la documentació, lliurar i revisar tots els expedients que s'han fet en nom seu. Com a resposta, ha rebut la negativa de l'alcalde (*) sense cap fonament i emparant-se en el fet que no vol ser carnassa de la premsa.

Doncs bé, la Sra. Riera ha estat carnassa de la premsa i cap de turc, sense tenir oportunitat de defensar-se en cap moment, per les pressions sofertes i per l'estat de depressió a què l'ha conduït tot el que aquí s'ha relatat, situació que ha desembocat en un avortament, alopècia, problemes psicològics, personals, familiars, socials..., i de nou a una situació de risc durant l'embaràs.

La servidora pública, un cop complert el període mínim exigit per llei d'atenció al seu fill i veient que podia reincorporar-se unes hores a fi de tancar decentment el treball realitzat, ha sol·licitat la seva reincorporació, que l'Alcalde li denega en aquests mateixos instants, mentre el poble decideix qui l'ha de representar durant els pròxims quatre anys.

Doncs bé, Carmen Riera, un cop ha canalitzat tot el que ha patit aquests anys i ara que el seu estat de salut li ho permet, està fermament disposada a no tolerar que el descrèdit a què ha estat sotmesa davant els seus veïns i representats, quedi sense càstig.

Tampoc pot consentir que quedi impune un Alcalde dèspota, sectari i irrespectuós envers els drets dels ciutadans i els treballadors i que aquest subjecte actuï novament des d'un càrrec electe durant quatre anys més, sense que se sàpiguen els abusos que és capaç de dur a terme.

Per tot això, ha decidit que siguin els tribunals els que qualifiquin la conducta de l'alcalde, davant els quals exigirà les rectificacions oportunes que fins ara se li han negat, i sol·licitarà l'íntegra reparació del dany ocasionat, per delictes continuats d'injúries i calúmnies greus realitzades amb publicitat, i per l'assetjament a la feina que ha vingut sofrint, sol·licitant, a fi i efecte de netejar la seva imatge professional i personal, que l'alcalde es retracti expressament de les acusacions formulades davant la premsa, donant-li la correcta difusió, i també sol·licitarà que es comprometi a citar els noms dels regidors responsables de totes les irregularitats descrites.

Palma de Mallorca, a 19 de maig de 2015

Carmen Riera Barrantes-----------
(*)

(*)