PRESSUPOSTS 2015 “MÉS per Capdepera no pot donar suport a aquests pressuposts municipals i, de fet, si l'any que ve governam, introduirem canvis en la manera de fer-los

 

  MÉS per Capdepera va votar en contra dels pressuposts per a l'any 2015 que l'equip de govern de l'Ajuntament va aprovar en el plenari d'aquest passat dilluns. Els motius són molts i variats, però un d'ells és la manera que tenen els actuals governants de confeccionar i aprovar els comptes municipals, d'esquena a la resta de partits i als ciutadans.

 De cada any, l'equip de govern ha anat escurçant més el temps ofert als partits de l'oposició per fer propostes i arribar a acords sobre els pressuposts municipals. Enguany han estat 10 dies, en els quals se suposa que havíem de reunir la nostra gent, fer propostes i negociar alguna cosa amb l'equip de govern. Evidentment, no hem pogut fer quasi res d'això, simplement alguna petita aportació a uns comptes que venien tancats i taxats. I pel que fa als ciutadans, l'oblit ha estat total i absolut, cap tipus de participació ciutadana per tal que la gent pogués opinar sobre els comptes municipals. Uns pressuposts participatius no impliquen que la gent del carrer hagi d'elaborar els comptes de dalt a baix, sinó simplement deixar obertes una sèrie de partides -inversions, cultura, festes, algunes de turisme i medi ambient- a fi que els ciutadans i associacions implicats puguin optar per distintes opcions dins cada una de les partides. I aquesta és la idea de cara a l'any que ve.

 Al punt anterior hi hem d'afegir els incompliments dels pressuposts de l'any passat, en els quals MÉS es va abstenir, amb constants modificacions de partides i transferències de crèdit, en la nostra opinió per manca de previsió. Els exemples més sagnants són la partida del Camí Vell del Far -en el qual finalment no s'hi ha gastat un euro dels pressupostats- o els 480.000 € prevists per a l'embelliment de Cala Rajada, que comptaven amb el compromís del Batle en el mateix plenari d'aprovació, en el sentit que es durien a participació ciutadana per tal que la gent decidís en què s'havien d'invertir. Doncs bé, al final l'equip de govern va decidir gastar-los en la plaça dels Mariners sense consultar-ho a ningú, i amb l'agreujant que d'aquells 480.000 € més de 100.000 s'han destinat a altres coses, com per exemple a cobrir despeses de les festes populars. No dubtam que la plaça dels Mariners necessita una reforma, però l'esperit d'aquell acord era que finalment ho decidís la gent.

 Ja sabíem que l'abocador de Son Terrassa tornaria condicionar els pressuposts de 2015, però des de MÉS pensam que Cala Rajada torna a ser la gran damnificada dels comptes municipals. En els pressuposts de 2014 -i sense la llosa de l 'abocador- hi havia prevists 930.000 € en inversions per a l'embelliment i reforma del nucli costaner (50.000 al Clot de sa Grava, 200.000 al Camí Vell del Far, 200.000 al Passeig Marítim i 480.000 per a l'embelliment del centre). Doncs bé, finalment tan sols se n'hauran gastat -alguns encara pendents- uns 400.000 €, és a dir, poc més de 300.000 a la plaça dels Mariners i uns 100.000 al Passeig Marítim (la resta la posarà el Govern Balear). Les quantitats restants o no s'ha gastat o s'ha derivat a altres coses. Per a l'any 2015 no hi ha cap inversió d'embelliment o reforma per a Cala Rajada, més enllà de la partida anual que sempre preveuen els pressuposts per al manteniment i millora del paviment i carrers.  

 D'altra banda, de les diverses propostes que ha fet MÉS per a ser incloses en els pressuposts d'enguany -il·luminació de sa Gravera, inversions al centre Cap Vermell, centre jove, pla estratègic i promoció turística, escola d'adults, etc- tan sols s'ha acceptat una partida de 20.000 € per a il·luminar el parc de sa Gravera, en resposta a les moltes peticions de pares d'infants.

 Davant aquesta situació i pels motius exposats, a MÉS per Capdepera no li va quedar altra opció que votar en contra dels pressuposts per a l'any 2015.

 

MÉS per Capdepera