El partit Popular de Capdepera qüestiona la taxa de la retirada de vehicles de la via pública
AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

El Grup Municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Capdepera, mitjançant el seu portaveu Joan Ferrer Flaquer, i d’acord amb el que es preveu al Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta la següent Moció per al seu debat i votació al proper Ple Ordinari.

Exposició de Motius:

Al darrer Ple Ordinari d’aquest Ajuntament, el passat 6 de setembre, va quedar prou demostrat que l’actual Equip de Govern incompleix amb el Real Decreto Legislativo, de 5 de març, per el que s’aprova el text refús de la Ley de las Haciendas Locales al seu Capítol III. Secció II, amb la taxa per la retirada dels vehicles de la via pública ja que els ingressos son superiors al seu cost. Per tant això es un fet il·legal i que perjudica directament a la butxaca dels ciutadans i que aquests doblers s’utilitzen, suposadament, per el pagament d’altres despeses  las quals no estan contemplades a la ordenança fiscal reguladora de la taxa de la retirada de vehicles de la via pública.

Aquest fet es molt greu ja que aquesta ordenança fou aprovada el passat 30 de març i a la qual es va presentar un estudi econòmic financer que no ha sigut aplicat. Per tant entenem que aquest estudi es va fer a mida de la regidora amb, suposadament, l’únic interès de castigar las butxaques dels ciutadans. El que tenim clar es que tots els afectats han sigut espoliats i estafats per l’actual equip de govern amb l’únic interès recaptatori per seguir tapant els forats de la seva negligent gestió econòmica a l’anterior legislatura.

Tampoc entenem si hi ha un estudi i un preu aprovat, i si no es per altra motiu que l’afany recaptatori, per a quin motiu la regidora negocia desprès de la seva aprovació amb las diferents empreses que poden prestar aquest servei?. Hi ha motius ocults per que aquest fet hagi succeït?

Per tant els membres del grup municipal del Partit Popular de Capdepera proposem al plenari els següents:


ACORDS:

  1. 1. Que s’arbitrin las mesures pertinents per la devolució dels doblers indegudament cobrats.
  2. 2. Que es modifiqui aquesta ordenança per adequar-la al cost real.
  3. 3. La creació d’una comissió d’investigació per analitzar si hi ha o hi ha hagut tracte de favor a una empresa en detriment d’altre o altres.

Capdepera, 19 de setembre 2012

Joan Ferrer Flaquer