AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA


 

El Grup Municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Capdepera, mitjançant el seu portaveu Joan Ferrer Flaquer, i d’acord amb el que es preveu al Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta la següent Moció per al seu debat i votació al proper Ple Ordinari.

Exposició de Motius:

 

L’aparició del cotxe elèctric ja és una realitat que comencem a veure i que als propers anys anirà amb augment. Així ho testifica la primera fabricació en sèrie al nostre país per part de Renault, a la fàbrica de Valladolid, del model twizy, que ha començat a comercialitzar-se el passat mes de març. La propera aparició d’altres models de cotxes elèctrics com el Nissan Leaf, el Citröen C-zero, el Peugeot iON, el Renault Zoe, el Opel Ampera, el Chevrolet Volt,o el Smart Fourtwo elèctric entre d’altres, o de models híbrids endollables com el Toyota Prius Plug-In, etc., fa necessari que aquesta circumstancia sigui contemplada en el desenvolupament de nous edificis i en els equipaments urbans. Aquests models elèctrics, fonamentalment urbans, o el híbrids endollables fan necessari que els edificis i alguns espais públics estiguin dotats de la infraestructura necessària per poder subministrar a aquests vehicles l’energia elèctrica. El subministrament de energia es produirà fonamentalment en les places de garatge dels edificis. Per això, cal que estigui previst en les places de garatge dels nous edificis. Amb aquesta moció pretenem que es tingui en compte aquesta circumstancia evitant possibles problemes en el futur i minimitzant el cost de la infraestructura necessària. Això ha de ser contemplat de forma similar a com la normativa actual fa amb els serveis de telecomunicacions.

El vehicle elèctric o híbrid carregarà las seves bateries fonamentalment de nit, en aquestes hores el consum d’energia elèctrica es redueix ostensiblement; incentivant aquesta possibilitat es facilita la gestió del sistema elèctric aplanant la corba de demanda a les hores vall (fonamentalment la nit). Els nous comptadors d’energia elèctrica possibiliten la fixació de tarifes diferents en funció de l’hora, possibilitant que s’incentivi el consum en hores de menys demanda, amb un cost del kWh més baix, lo que pot contribuir a l’estalvi.

La construcció d’edificis es fa pensant en una vida d’aquests almenys de 50 o 100 anys, per lo que es molt convenient que a les noves edificacions es contemplin les dotacions necessàries per fer possible aquesta nova realitat.

L’ús del cotxe elèctric facilitarà la reducció de la contaminació atmosfèrica als pobles i ciutats amb gasos com el diòxid de carboni, diòxid de nitrogeneu, partícules en suspensió, etc. i reduirà notablement la contaminació acústica produïda per l’ús d’automòbils, contribuint, d’aquesta manera, a fer el nostre municipi més habitable.

Una primera possibilitat és que el comptador de cada habitatge permeti el subministrament de energia a l’habitatge i a la plaça de garatge d’aquest mateix propietari, això aconsellaria que les places de garatge estiguin el més prop possible del comptador de cada veí per minimitzar el cost de la infraestructura i les pèrdues d’energia en la línia. Un altra possibilitat és que es doti al garatge de la infraestructura necessària que permeti la instal·lació d’un punt de recàrrega a algun propietari interessat. La primera possibilitat té l’avantatge que cada habitatge tindrà un únic contracte de subministrament abonant el mínim una única vegada.

També resulta aconsellable que els edificis comptin amb un major nombre de places de garatge per poder atendre aquesta necessitat.

Aquells habitatges amb més d’una plaça de garatge haurien, per facilitar aquesta qüestió, ser contigües, d’aquesta forma, una única infraestructura permetria alimentar a vehicles diferents en moments diferents.

Per tant els membres del grup municipal del Partit Popular de Capdepera proposem al plenari els següents:

 

ACORDS:

 

Que l’Ajuntament de Capdepera incorpori, quan es faci, a la redacció del nou Planejament Urbanístic aquests temes importants per el futur, i mentres aquest sigui una realitat, fer una modificació de las actuals Normes Subsidiàries o mitjançant el desenvolupament d’una ordenança urbanística amb lo següent:

1. Que en tot nou edifici, adossat o plurifamiliar, per al qual es demani llicència s’estableixi la obligatorietat de dotar els garatges de les infraestructura bàsica necessària (canalitzacions, etc.) que possibiliti la recàrrega de les bateries dels cotxes elèctrics.

2. Que en aquells edificis en que s’estableixi l’obligació de construir més d’una plaça de garatge per habitatge, es procuri que aquestes siguin contigües per facilitar i reduir els costos de la infraestructura de recàrrega.

3. Que es contempli que les sales de comptadors s’ubiquin el més prop possible de les places de garatge i es prevegin les canalitzacions necessàries perquè cada propietari pugui fer l’estesa fins a la seva plaça de garatge

4. Que en aquells edificis no dotats d’aquesta infraestructura, es donin facilitats per a la instal·lació de la mateixa a aquells veïns que així ho requereixin.

5. Que s’iniciï l’estudi per dotar a determinats aparcaments públics, com el de Ses Pedreres o el d’es Centre Cap Vermell, de punts de recàrrega que possibiliti la recàrrega dels cotxes elèctrics.

6. Que a las properes remodelacions de carrers o a las properes dotacions de serveis es contemplin las canalitzacions necessàries per dotar de punts de recàrrega a determinades places d’aparcament.

 

Capdepera, 4 de setembre de 2012

Joan Ferrer Flaquer