Image
Sessió Ordinària Ajuntament Capdepera Ple
Convocatòria
data: dimarts, dia 02/10/07
hora: 20 h.
lloc: Saló d'Actes de la Casa Consistorial
 
Ordre del dia
 
1. Aprovació acta sessió anterior: 28/09/07.
2. Exp.7AG/97: Conveni fundació Bartolomé March (ús habitatge Donya Leonor Servera, C/ Ciutat.Capdepera).
3. Exp. 260AG04: Nomenament Jutge de Pau substitut.
4. Exp. 86AG/07: POS 2008 (Pla d'obres i serveis 2008)
5. Exp. 144AG/07: Conveni col·laboració amb la Direcció General de Tràfic: accés al registre de vehicles.
6. Decrets i resolucions.
7. Precs i preguntes.