"La tramitació legislativa utilitzada pels partits polítics del PSOE i MÉS per a l'establiment del nou aparcament vulnera el sistema garantista que preveu el nostre ordenament tractant d'evitar el tràmit d'audiència pública i sense sol·licitar cap classe d'informes tècnics preceptius a tal efecte".


Els veïnats de Son Jaumell estam vivint uns moments de molta incertesa després d'haver rebut la notícia que determinats partits polítics estan tractant de propiciar la reubicació de l'aparcament de Cala Agulla en la parcel·la 84 del polígon 9 de Capdepera, assenyalant com a vies d'accés i sortida a aquest els carrers de la zona residencial de Son Jaumell.

El passat 04/08/2022 es va celebrar un Ple a l'Ajuntament de Capdepera on, pel que sembla, s'hauria obtingut un consens total per a la ubicació de l'aparcament en aquesta parcel·la per ser la més idònia per a això.

En reiterades ocasions hem sol·licitat a l'Ajuntament que ens lliurés l'Acta del citat Ple per a estudiar els detalls de l'acord aconseguit sobre el tema i passats ja cinc mesos no hem aconseguit aquesta acta ni a través del portal de transparència ni a través de petició formal a l'ajuntament.

Doncs bé, considerem que la tramitació legislativa utilitzada pels partits polítics del PSOE i MÉS per a l'establiment del nou aparcament vulnera el sistema garantista que preveu el nostre ordenament tractant d'evitar el tràmit d'audiència pública i sense sol·licitar cap classe d'informes tècnics preceptius a tal efecte.

D'una banda, mitjançant el Projecte de Decret pel qual s'aprova el PORN (Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de Llevant i s'amplien els límits del Parc Natural de la Península de Llevant), coordinat per MÉS, s'ha previst la clausura de l'actual aparcament de Cala Agulla en el termini de dos anys, sense disposar d'una alternativa on ubicar-ho.

El motiu de la seva clausura és que es troba en una zona qualificada d'ANEI. Tot i que fa més de quaranta anys que aquesta parcel·la està qualificada com a tal, la Conselleria de Medi Ambient ha precipitat la seva urgent clausura provocant una necessitat imperiosa de cercar una ubicació alternativa, ja que, com es resulta raonable, no és possible deixar a Cala Agulla sense un aparcament.

Simultàniament en la tramitació parlamentària del projecte de llei que modifica la LECO (Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental), els grups parlamentaris PSOE i MÉS van presentar una esmena d'addició el dia 29 de setembre de 2022, tan sols 5 minuts abans al fet que acabés el termini per a la presentació d'esmenes, que consistia en la declaració d'utilitat pública i interès social de l'aparcament públic de Cala Agulla sobre la parcel·la 84 del polígon 9 de Capdepera per a una capacitat de 450 places.

La LECO té per objecte establir el règim jurídic per a la declaració, protecció, conservació, restauració, millora i adequada gestió dels espais de rellevància ambiental de les Illes Balears, per la qual cosa els veïnats no comprenem com és possible que, aquesta esmena presentada per MÉS i el PSOE que pretén situar l'aparcament de Cala Agulla sobre la parcel·la 84 del polígon 9 del terme municipal de Capdepera hagi arribat fins a la mesa del Parlament ja que no guarda cap relació amb l'objecte de la Llei autonòmica que s'està tramitant. Per això, el dia 27 de desembre es va dirigir un escrit a la Mesa del Parlament advertint sobre aquesta qüestió que vulnera la doctrina establerta pel nostre Tribunal Constitucional.

No obstant això, mentrestant, la realitat és que ara mateix l'esmena es troba sobre la Mesa del Parlament a l'espera de la seva aprovació parlamentària i els veïnats de Son Jaumell ens temem que aquesta esmena prosperi i d'aquesta manera destrueixi encara més terreny que confronta a la ja tan deteriorada Cala Agulla i, conseqüentment, la seva qualitat de vida. I el més important, sense haver estat escoltats.

I és aquí on resideix el nucli d'aquest ardit legislatiu que denunciam els veïnats:

- Des d'un punt de vista subjectiu: a través d'aquesta esmena s'evitarà sotmetre el projecte de reubicació de l'aparcament de Cala Agulla al procediment d'Expropiació Forçosa establert en el nostre ordenament jurídic, el qual preveu un tràmit d'audiència pública que permetria als veïnats, i altres entitats com a tercers afectats, oferir alternatives més ajustades per al fi perseguit.

A més, a través d'aquest procediment d'Expropiació Forçosa únicament es podria declarar la utilitat pública i l'interès social de l'aparcament de Cala Agulla però, en cap cas, el bé concret on situar-lo i la seva capacitat.

- Des d'un punt de vista objectiu: que el projecte no compti amb els informes tècnics de mobilitat, d'impacte mediambiental, d'alternatives, de viabilitat sobre la declaració d'interès general, etc.

En aquest punt els veïnats, per a qui no conegui la parcel·la, assenyalem que es troba en part afectada per ANEI i és confrontant per l'Oest, Nord i Est amb ANEI i per parcel·les integrades en Xarxa Natura 2000, LIC i ZEPA. Aquesta parcel·la es troba sobre sòl rústic i, a més, en Zona de Prevenció de Risc d'Incendis, Així en part afectada per la llei de Costas.

A part també cal afegir que el camí que tots coneixem d'accés a l'antic aparcament i que serà el mateix per a accedir al nou es troba íntegrament en zona ANEI pel qual passen centenars i centenars de vehicles per a accedir al pàrquing. I ens preocupa que aquest pugui ser tancat al públic en un futur en tractar-se, com l'actual pàrquing, d'una zona protegida.

Llavors, en cas de ser atorgat el permís de Pàrquing en aquesta parcel·la 84 i es tanqués l'accés actual quedarien com a úniques opcions els camins rústics del veïnat de Son Jaumell, que a part de l'òbvia molèstia per als actuals residents de la zona provocaria un gran caos circulatori donada l'estretor dels camins existents.

Afegir també la incomprensió dels veïnats davant la nova posició de MÉS a favor d'aquesta esmena quan, fa quatre anys va presentar un escrit d'oposició durant la fase d'informació pública del projecte de creació d'un pàrquing de 320 places presentat en aquells dies per la propietat de la parcel·la 84 i secundat per l'ajuntament. Fonamentant que no s'havia fet cap classe d'estudi de parcel·les alternatives amb un menor impacte mediambiental, sense que, fins avui, tal circumstància hagi variat. També es van presentar altres al·legacions en contra per part d'altres entitats, i també dels veïnats.

Cal esmentar que el dia 05-09-2022 la revista local Cap Vermell va entrevistar el Director General d'espais naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear, en la qual i amb paraules textuals afirmava que "els pàrquings havien de situar-se el més lluny possible de la platja i que la gent acudeixi a peu o mitjançant bus llançadora. Creant pàrquings dissuasius".

Els veïnats tampoc arribem a comprendre l'augment de les places d'aparcament assenyalades en l'esmena (450!!), més encara quan acaba de sortir publicat en la premsa que s'està tramitant l'autorització d'un aparcament de 32 places per a Cala Varques, que té una extensió d'uns 3.500 m2. I el que es pretén en la parcel·la 84 polígon 9 de Cala Agulla té una extensió aproximada de 31.200 m2, això és, 8,91 vegades Cala Varques, per la qual cosa sembla que li correspondrien proporcionalment 285 places... Per quin motiu es baixa d'un índex de 109,37 m2/vehicle a un de 69,32 m2/vehicle? Massificació en Cala Varques no, però en Cala Agulla sí?

Amb l'únic objectiu que se'ns escolti i que es dugui a terme la reubicació de l'aparcament de Cala Agulla conforme amb el procediment d'expropiació forçosa que preveu el nostre ordenament jurídic, amb totes les alternatives, que n'hi ha i variades sobre la taula, sense necessitat de destruir més territori per a així decidir quina és la més adequada i respectant el nostre dret com a ciutadans de ser escoltats.

El president de l'Associació
TOMÁS RIERA HIRTE