Anàlisi acurada de la legislació i el perquè no s'atorga l'ajut, ni s'atorgaràPer un funcionari jubilat


Respecte dels ajuts sol·licitats pel temporal Glòria a l’article de Cap Vermell Els ajuts del temporal Glòria del Ministeri no arriben al 10% del total sol·licitat està tot molt ben explicat, però davant la intenció municipal de posar una cortina de fum sobre el tema i a petició d'uns amics per contestar el Portalet Menteix el batle o "fotuts i banyuts"! vull també 
aprofundir en el perquè no hi ha res a fer davant la negativa d'una resolució en aquests termes:
"5. La entidad solicitante no es la titular del bien sobre el que se ejecutará la obra.
6. La entidad solicitante no es titular de la competencia para la ejecución de la obra y/o para la prestación del servicio".


S'ha de deixar molt clar que si és aquesta la resolució és perquè l’Ajuntament no ha aportat la documentació al respecte. I si no l’ha aportada és perquè no la tenia el mes de gener, ni la te ara. Per tant, ja poden fer potadetes polítiques que no hi ha res a fer.

Analitzem els documents:
1 El BOE 326 de dimarts 15 de diciembre de 2020 publicà l’aprovació de la convocatoria de las subvenciones previstas en el Real Decreto 778/2020, de 25 de agosto, por el que se declara la aplicación de las medidas previstas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019,de 20 de septiembre, a diversas situaciones catastróficas acaecidas entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020.

2 Les bases reguladores d’aquesta convocatòria són a una ordre de l’any 2015:
Orden HAP/196/2015, de 21 de enero, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones que tengan por finalidad la ejecución de obras de reparación o restitución de: infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de titularidad municipal y de las mancomunidades, consecuencia de catástrofes naturales, así como redes viarias de las diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares y comunidades autónomas uniprovinciales (publicada en el BOE núm. 37, de 12 de febrero de 2015).

3 L’Article 4 d’aquesta Ordre diu:

Fines y Gastos Subvencionables.

Las subvenciones contempladas en esta orden se destinarán a obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de titularidad municipal y de las mancomunidades, y a la red viaria de las diputaciones provinciales y cabildos y consejos insulares, y comunidades autónomas uniprovinciales.

Serán gastos subvencionables los de inversión relativos a ejecución de un contrato de obras, con tal carácter definido en el artículo 6 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, siempre que responda a la naturaleza de los fines subvencionados y que se realicen con posterioridad a la fecha determinante del hecho catastrófico definido por Ley.

Igualmente, serán subvencionables los gastos de dirección de obra y gastos de coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. No así los gastos relativos a redacción de proyectos de obra.

 

4 L’ Article 6.3 i 6.4 diuen:

3. Las solicitudes, una por obra, se presentarán ajustándose a los formatos establecidos en las presentes bases y en la convocatoria. Los datos requeridos al cumplimentar la solicitud harán referencia a la siguiente información:

a) Denominación de la obra, que habrá de tener alguna de las finalidades previstas en artículo 4 de las presentes bases.
b) Breve descripción de la obra.
c) Localización geográfica y dirección.
d) Circunstancia adversa que originó el daño y fecha concreta.
e) Correo electrónico y datos comunicación con la entidad solicitante y de su responsable.

4. Las solicitudes se acompañarán de los siguientes documentos:
a) Si la solicitud se presenta por la Diputación Provincial en atención a lo previsto en el artículo 36.1 b) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, se adjuntará la instancia del órgano de gobierno competente de la entidad incluida en el ámbito de aplicación.
b) Presupuesto de la obra proyectada, impuestos incluidos, que habrá de contenerse en la oportuna memoria valorada con información suficiente que permita definir y valorar las obras que se proponen.
c) En el supuesto de ejecución de obras por medios propios de la administración, en virtud de lo establecido en el artículo 24.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el presupuesto estará descompuesto en tres parciales: materiales, maquinaria y mano de obra.
d) Certificación acreditativa de la relación de causalidad entre la circunstancia catastrófica y la reparación o restitución propuesta, expedido por el Secretario de la entidad local o funcionario que ostente la fe pública.
e) Informe emitido por los servicios técnicos de la entidad local solicitante, descriptivo de los daños concretos que se han ocasionado en las infraestructuras, equipamientos, instalaciones o servicios sobre los que se va a ejecutar la obra objeto de subvención, haciendo referencia expresa a si las obras propuestas se acomodan a las preexistentes o implican alteraciones de las mismas, en cuyo caso, sólo serán objeto de subvención aquellas modificaciones que se estimen necesarias para su mejora técnica, o supongan una reducción de costes, circunstancias éstas que deberán quedar acreditadas en el informe técnico.
f) Certificación acreditativa de la titularidad del bien sobre el que se ejecutará la obra, así como acreditativo de la competencia de la entidad local solicitante para la prestación del servicio que sobre esa infraestructura, equipamiento o instalación se realiza, expedido por el Secretario de la entidad local o funcionario que ostente la fe pública.
g) En atención a la fórmula de gestión del servicio, certificado acreditativo de que la competencia para la ejecución de la obra es de la entidad local, expedido por el Secretario de la entidad local o funcionario que ostente la fe pública.
h) Compromiso de habilitar crédito suficiente para cofinanciar el proyecto, en el caso de que el mismo sea subvencionado.
i) Fotografía del estado de la infraestructura, equipamiento e instalación de que se trate, siempre que sea posible.
j) Declaración responsable de no incurrir en alguna de las causas del artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.

No he vist l’expedient però tot apunta que aquest certificat de l’ apartat f) no es va presentar. D’aquí la desestimació en el BOE de 30 de juliol pels motius:
5. La entidad solicitante no es la titular del bien sobre el que se ejecutará la obra.
6. La entidad solicitante no es titular de la competencia para la ejecución de la obra y/o para la prestación del servicio.

Per tant ja podeu fer botets i potadetes....Ja podeu dir que és injust, ...si no compliu la llei no obtindreu els beneficis d’aquesta.

Fixau-vos com en el mateix BOE de dia 30 de juliol hi ha molts municipis, la majoria que els hi atorguen el 50% just de l’ajuda sol·licitada.
- Tenen millors tècnics, millors assessors, millors polítics?  Segurament

- Mentia el batle com preguntava el Portalet de Cap Vermell?  . Certament el mes de desembre no tenia el document de titularitat del passeig marítim del qual ja se’n vanagloriava per dues vegades el mes de març i per tant no presentà el pertinent certificat de la secretària.(minut 1:15 "el passeig ja és de titularitat municipal"  minut 2:15 d'aquí un mes ja haurem signat la concessió administrativa que ens donarà la titularitat d'aquests dos passejos")

- Que és per culpa de Costes? Possiblement. Però o exigeix a Costes abans de finalitzar la convocatòria aquesta titularitat (ja sia amb gestions a alt nivell, manifestacions, vaga de fam o el que calgui...i aquí sí que no hi hauria cap demagògia) o sap certament que no tindrà accés a aquest ajut.


- Hi ha res a fer? No, a no ser que es pugui acollir a una altra convocatòria ja amb els certificats de titularitat.

- Fotuts i banyuts? Sí, també!

Què es pot fer? Davant una cagada com aquesta el batle hauria de dimitir i obrir expedient a tot l’equip de tècnics si no varen advertir per escrit de la impossibilitat d’accedir a la subvenció sense aportat tota la documentació necessària. I cessament dels càrrecs de confiança.

I trist paper de tota l’oposició que no s’ha mirat l’expedient i no ha advertit d’aquesta circumstància. Certament aquest trist paper sols es pot solucionar demanant responsabilitats judicials personals a tots els responsables de la pèrdua de més d’un milió d’euros.

No sé a qui vol enganar el batle de Capdepera. Però les coses estan molt clares i un servidor disposat a rectificar el que calgui si s'aporten els documents que desmenteixin qualsevol de les afirmacions aquí fetes.

Aquí teniu els BOE a que he fet referència
BOE resolució GLÒRIA 30-7-2021


BOE bases de la convocatòria de subvencions GLÒRIA 15-12-2020


BOE bases reguladores de subvencions per a catàstrofes naturals 12-02-2015