Image

MODIFICACIO PLEC DE NETEJA VIÀRIA
A NIVELL TÈCNIC
   En primer lloc és que el passat plec de condicions és va aprovar per unanimitat  i es va adjudicar també per unanimitat. Per tant, inicialment veiem que el que s’hauria de fer per part del departament de Medi Ambient es vetllar per que l’empresa concessionària compleixi el plec i el que va ofertar, i no el compleix i aquí no passa res.  Ni se li obrin expedients sancionadors, ni se'l rescindeix el contracte per incompliment  ni se'l convida a renunciar,... (en una paraula, que fan el que els dona la gana, amb el vostre consentiment,  …)
   Per altra banda, lamentam que alhora de fer aquesta modificació, que suposa una despesa corrent d’avui per a sempre de cap al futur, de 400.000’-€, s’havia de haver comptat amb l’opinió (evidentment no vinculant) de les associacions de veïns, que al cap i a la fi, seran els qui pagaran aquest augment. Ara, aquesta modificació, ve arrel d’un estudi fet per una empresa professional en la matèria, però que dubtam de la seva efectivitat, a no esser augmentant les freqüències de neteja i la compra de nova maquinària.
   Si anem al estudi que ha fet l’empresa i que ja sabíem, a la descripció del  servei actual, al departament de millores, la concessionària va ofertar comprar una màquina agranadora més de les dues que figuraven al plec, i encara es l’hora que l’hagin adquirida. Evidentment, aquesta millora les va ajudar a guanyar la plica, i l’incompleixen…Ara, a la modificació se ens ven que la màquina enlloc de fer el servei els 100 dies d’estiu, farà feina tot l’any, però pagant la màquina i l’ampliació del servei…No ho acabam d’entendre.
   També veiem a  l’apartat de altres millores, (estic parlant del servei actual) l’implantació d’un sistema de control per a millorar el servei. No se si l’ha implantat o no. El que veiem és que a la modificació s’ha de fer, es clar, pagant un suplement.
    Després veiem també que augmenten les freqüències de la neteja manual per “poder cobrir totes les zones”. (O es que no figuraven al plec. Clar que sí, i l’empresa ho ha de fer però per estalviar-se costos, posa manco personal, ja que si no, no li surt rentable i ara l’hi pagarem mes per que ho pugui fer correctament., es clar, pagant la diferència el poble.
   Si no l’hi feis complir, estau fent un agravi comparatiu amb les altres empreses contractades que sí compleixen amb el que van ofertar al seu dia.
   Evidentment, heu inclòs al plec millores tot el que es veu clarament que l’empresa adjudicatària no havia tingut en compte, com la paga del Gerent, un cotxe per acompanyar les brigades a les zones allunyades, i alguna millora, com la màquina decapant, l’equip de camió i desbrossadores a disposició de l’ajuntament (aquest ho podíem comprar nosaltres directament) i les millores que l’empresa no sabem per que,  no compleix.
   Per tenir el municipi net, el plec de condicions vigent, si es fa complir,  és suficient, si es compleix tal i com es va signar, i amb l’únic que hi puc estar d’acord és l’inclusió de noves zones que ara es contemplen i que abans no hi eren. A la resta queda tot contemplat. Per nosaltres no queda justificat aquest increment de cost (prop de 400.000’-€) ja que molts d’ells, l’empresa adjudicatària els ha de posar per complir el plec.
    Un altre punt. Ja ho vaig dir a un plenari, i també ho vaig dir a la darrera comissió informativa de Medi ambient; Vaig fer el suggeriment que és tapessin les àrees d’aportació ja que la seva imatge no es agradable. Se me contesta que no, tant per la Tècnica com per la Regidora per que la gent deixa les bosses al terra, i se converteix amb un niu de brutor. Pues bé, a les modificacions que ens presentau i  que ha de fer l’empresa i figura i amés especialment, “especial esmero y cuidado en lugares de mayor conflictividad en el aspecto de limpieza como son: ,,, Entorno de contenedores” . Pues be, aquesta proposta no se me va acceptar tot i que figura expressament a la modificació. No ho entenc.
   Resumint: això que aproveu és una excusa per pagar més doblers al concessionari.

A NIVELL POLITIC
   També ens sorprèn aquest canvi d’actitud de la Sra. Regidora de Medi Ambient envers a la neteja.Quan estava a l’oposició, i, he de dir que molt be, i molt en la línia del partit que representava, s’han de fer campanyes mediambientals per conscienciar a la població que si embrutam hem de pagar mes, que el cost mediambiental de la incineració es molt gros, que si l’efecte hivernacle, que si en canvi climàtic, etc, etc…i ara que està al front de aquest departament, veiem que tot s’arregla a base d’incrementar la neteja viària,  a base de doblers, més propi d’altres ideologies polítiques.. Res de campanyes preventives o de conscienciació de no embrutem, com per exemple  fan a les escoles. La filosofia de si volem un poble net no es fer més net, sinó embrutar menys, s’ha anat a orris al tenir la responsabilitat de governar. Realment, no creiem, no crec que hagi canviat la manera de pensar aquesta Regidora, sinó que l’hi han venut “sa moto”  i vostè a picat. 

A NIVELL ECONÒMIC
   També, veiem que els pressupostos no se acompliran, almanco al capítol d’ingressos per obres, on vareu pressupostar 1.400.000’-€ dels quals és d’on s’han de pagar aquest sobrecost. Veiem que els primers cinc mesos de l’any, els ingressos per aquest capítol és de 200.000’-€ més o manco, molt lluny de el que vareu pressupostar. Això vol dir que a final d’any hi haurà un dèficit pressupostari important, només en despesa corrent, que ja veurem com el cobrireu. Creiem que no és un bon moment per un increment de aquestes quantitats. Ja vos ho varem dir el plenari dels pressupostos.
   Però per tot el que  exposat, que és la nostra opinió i entenc que no hi estigueu d’acord,  nosaltres votarem en contra.
   Moltes gràcies.

Mateu Melis. Es Grup