1 D'ABRIL DE 2008

20 HORES

ORDRE DEL DIA

  I.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: 04.03.08 i 11.03.08

 II.- DECRETS I RESOLUCIONS

III.- PRECS I PREGUNTES