Un ple llarg, monopolitzat pel portaveu del PSOEA la primera part us vàrem contar l'episodi del muntatge d'una notícia contra la batlessa i el regidor d'urbanisme i tot allò referent a algunes comunicacions urbanístiques prèvies, del President del PP. I ara toca parlar de la resta, que va ser molt i llarg, molt llarg. Més de quatre hores de ple, el qual va ser monopolitzat per l'exbatle Rafel Fernàndez.

Personal del Castell
Es va aprovar per unanimitat l'adhesió del personal del Castell al conveni del personal laboral de l'Ajuntament, així com el fet que tenguin representació sindical. Però els altres dos punts que afectaven aquests treballadors només es varen mig aprovar o varen quedar directament damunt la taula.

Resulta que els altres punts consistien en l'aprovació de la Relació de Llocs de Feina (RLT) dels treballadors del Castell i la creació d'una nova plaça que anys enrere havia quedat amortitzada de forma misteriosa. Però, el portaveu del Psoe va exigir que les fitxes de funcions d'aquests treballadors les redactàs una empresa externa, tot i que des de l'equip de govern es va al·legar que les fitxes les havien fet des de Recursos Humans de la Corporació en base a informació facilitada pels mateixos treballadors. 

Després d'uns minuts de discusió, la batlessa, Mireia Ferrer, va decidir que s'aprovàs la intenció d'aprovar la RLT i comanar la descripció de les fitxes a una empresa externa. El problema va venir després, quan la Secretària va advertir que tampoc es podia acordar la creació de la nova plaça si abans no s'aprovava la RLT. En definitiva, que aquests dos punts s'aprovaran quan estiguin fetes les fitxes.

Gratuïtat de l'escolarització 0-3 anys
Per urgència es varen introduir, per un costat, l'aprovació del conveni amb el Govern de les Illes Balears per a garantir la gratuïtat de les escoletes per a infants de 0 a 3 anys, una gratuïtat que havia anunciat la Presidenta del Govern per a tots els cicles. I per l'altre, la modificació de l'ordenança fiscal que regula els preus públics de les escoletes. Si no ho vàrem entendre malament, només es pagarà la matrícula i el material -30 €-, mentre que la resta del servei serà gratuït.

Ambdós punts es varen aprovar per unanimitat.

 

Altres punts de l'ordre del dia
Altes temes que es varen tractar i aprovar varen ser l'elecció de les festes locals per a l'any 2024, que seran Sant Antoni i el Carme, ja que Sant Bartomeu cau en dissabte; la desestimació de les al·legacions presentades contra el carril bici Capdepera-sa Font de sa Cala; una modificació de crèdit amb romanent de tresoreria per fer front al manteniment de l'enllumenat i cobrir despeses extraordinàries de l'escoleta Es Ferreret; una moció de Més per Capdepera en contra de l'eliminació del requisit del català a la sanitat pública -amb vots a favor de tots els partits excepte l'abstenció del PP- i una declaració institucional condemnant l'actuació del Sr. Rubiales.

Precs i preguntes: quasi dues hores d'intervenció del Sr. Fernández 
Aquest apartat va ser un monòleg de Rafel Fernàndez, portaveu del PSOE, qui durant gairebé dues hores va centrar les seves intervencions en qüestions internes dels departaments de policia i urbanisme, àrees aquestes on, sembla, hi mantindria contactes actius i diaris que el posen al dia de tot el que hi suceeix. 

L'exposició i preguntes del portaveu socialista es varen centrar en productivitats, hores extraordinàries, fitxatges d'entrada i sortida, nòmines, renúncies a la Unitat de Platges, expedients disciplinaris i altres qüestions. No dubtam de la importància de tots aquests temes, però sovint dona la impressió que són aspectes més propis d'una comissió informativa que no d'un ple. Sembla que tot això es du a ple per satisfer alguns funcionaris i no tant per interès de la ciutadania, que el que vol és un bon servei públic i no tant la retransmissió en directe de totes aquestes batalles internes. 

També va demanar el Sr. Fernàndez pel projecte de construcció de la nova nau per a la policia municipal. La batlessa va contestar que és difícil que es pugui iniciar enguany, ja que el projecte es va donar a dit i no hi ha contracte en base al qual poder exigir els canvis necessaris al projectista. El portaveu socialista també es va interessar pels fons europeus rebuts, que inicialment s'havien de dedicar a l'execució de la xarxa de carrils bici. Mireia Ferrer va explicar que els projectes han d'estar executats abans que acabi l'any 2024. Per tant, el més factible és el carril bici de Canyamel, mentre que les altres fases és complicat que es puguin fer amb aquests fons, ja que suposen moltes expropiacions i per tant una tramitació molt llarga. Davant el perill de perdre part d'aquests diners, es convocaran tots els partits per decidir en quines altres coses es podrien invertir. 

Per acabar, Més per Capdepera i El Pi varen demanar o reclamar més presència de la Policia Local en el carrer, pels resultats de la càtedra de turisme i el manteniment dels jardins, camins i carrers públics.

 

Un que escoltava