Expedient núm.: PLECAT/2022/6
Òrgan col·legiat: El Ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 3/ de juny / 2022 a les 9:30
Lloc: Sala 2 - Edifici Cap Vermell.

No admet participació a distància