Expedient núm.: PLN/2020/9                                                                                                                    
Òrgan col·legiat: El Ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 1 / d’octubre / 2020 a les 9:30
Lloc CENTRE CAP VERMELL. No admet participació a distància

 

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior: 06/08/2020
 2. Expedient 1915/2020. Tancament i Liquidació del Pressupost. COMPTE ANUAL 2019
 3. Expedient 3695/2020. Organització i Disposicions Comunes de Control Intern. PLA DE CONTROL FINANCER 2020
 4. Expedient 4661/2020. MODIFICACIO PLANTILLA DE PERSONAL
 5. Expedient 4068/2020. RENOVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA MILLORA DEL SISTEMA DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE LES EDAR DE CAPDEPERA, SA FONT DE SA CALA I CANYAMEL
 6. Expedient 4468/2020. CONVENI ENTRE L’OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ A LES ILLES BALEARS I L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA PER TAL D’ESTABLIR L’ÚS DEL REGISTRE DE BENS PATRIMONIALS DE L’OAIB PER PART DE L’AJUNTAMENT
 7. Expedient 3891/2020. Proposta de Despesa. RELACIO DE FRES F/2020/116
 8. Expedient 3987/2020. Proposta de Despesa. RELACIO DE FRES F/2020/120
 9. Expedient 4095/2020. Proposta de Despesa. RELACIO DE FRES F/2020/123
 10. Expedient 4294/2020. Proposta de Despesa. RELACIÓ DE FRES 2020/126
 11. Expedient 4461/2020. Proposta de Despesa. RELACIÓ DE FRES 2020/131
 12. Expedient 4653/2020. Proposta de Despesa. RELACIÓ DE FRES 2020/135
 13. Expedient 4837/2020. Proposta de Despesa. RELACIÓ DE FRES 2020/138
 14. URGÈNCIA: Expedient 4962/2020. Proposta de Despesa. ENLLUMENAT CASTELL VIOLÈNCIA DE GÈNERE 2019
 15. URGÈNCIA: Expedient 4955/2020. Serveis Socials: Proposta de modificació del Decret 84/2010, de 25 de juny, pel qual es regulen els criteris per calcular la capacitat econòmica de les prestacions assistencials de la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència
 16. URGÈNCIA: Expedient 4959/2020. MODIFICACIÓ REGLAMENT AJUDES ECONÒMIQUES DE SERVEIS SOCIALS                                         B) Activitat de control

17.SENTÈNCIA ABOCADOR

18.Decrets i Resolucions (llibre oficial)

19.Notes d'objecció (llibre oficial)

 C) Precs i preguntes