SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA
EXP. NÚM:182AG/15

DATA
: DIMARTS, dia 13/OCTUBRE/ 2015
HORA: 20:00 h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial

ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 03.09.15.

II.- EXP. NÚM. 175AG/2015: PRESA DE POSSESSIÓ COM A REGIDORA DE LA SRA. MARGARITA RICO SANS.

III.- NOMENAMENT REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA EN EL FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ.

IV.- EXP. NÚM. 167AG/2015: MODIFICACIÓ PACTE FUNCIONARIS I CONVENI COLECTIU PERSONAL LABORAL.

V.- EXP. NÚM. 146AG/2015: MODIFICACIÓ ORDENANÇA CIRCULACIÓ.

VI.- EXP. NÚM. 168AG/2015: ELECCIÓ I NOMENAMENT JUTGE DE PAU TITULAR.

VII.- EXP. INTER NÚM. 18/2015: MODIFICACIÓ PRESSUPOST/CRÈDIT EXTRAORDINARI: SUBSTITUCIÓ PAVIMENTS CANYAMEL.

VIII.- EXP. INTER 19/2015: MODIFICACIÓ PRESSUPOST/CRÈDIT EXTRAORDINARI: SUBSTITUCIÓ PAVIMENTS FONT DE SA CALA.

IX.- EXP. INTER NÚM. 37/2015: MODIFICACIÓ ORDENANÇA RECOLLIDA FEMS PORTS I CLUBS NÀUTICS.

X.-EXP. INTER NÚM. 38/2015: MODIFICACIÓ CRÈDIT/SUPLEMENT CRÈDIT: ALTRES SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES.

XI.- EXP. INTER NÚM. 35/2015: APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2014

XII.- EXP. NÚM. 176AG/2015: PROPOSTA GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA: REPARACIÓ DE L’ESPIGÓ DEL PORT DE CALA RAJADA

XIII.- EXP. NÚM. 179AG/2015: PROPOSTA GRUP MUNICIPAL GUANYEM CAPDEPERA: DECLARACIÓ DEL MUNICIPI DE CAPDEPERA CONTRARI A L’APLICACIÓ DEL “TRATADO TRANSATLÁNTICO DE COMERCIO E INVERSIÓN(TTIP)”.

XIV.- EXP. NÚM. 180AG/2015: PROPOSTA GRUP MUNICIPAL GUANYEM CAPDEPERA: DEROGACIÓ DE LA LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL.

XV.- EXP. NÚM.1SS-15/2015: DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LA CRISI HUMANITÀRIA DELS REFUGIATS DE SIRIA.

XVI.- DONAR COMPTE COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES.

XVII.- DECRETS I RESOLUCIONS

XVIII.- PRECS I PREGUNTES.

 

Capdepera, 7 d’octubre de 2015.

El Batle,
Rafel Fernández Mallol.