L'oposició tombà fins a cinc propostes d'un equip de govern en minoria

Abans de fer una repassada al que va donar de sí aquesta primera plenària després de les vacacions d'estiu, diguem que, d'entrada, feia una mica de vessa seguir-ne les incidències. Al davant hi havia una ordre del dia amb vint-i-cinc punts, que feien témer el pitjor, és a dir, que ens hi tocassin laudes. Afortunadament, la cosa va discórrer amb fluïdesa i la sessió “sols” va durar un poc més de dues hores. D'altra banda, hi anotàrem dues absències, la d'en Mateu Melis (qui, dies enrere, anuncià la seva renúncia al càrrec de regidor), i la de la representat de Guanyem, Lucia Gutiérrez.

En un altre ordre de coses, constatem que, per primera vegada, es va visualitzar que el PSOE està en minoria i que això es va traduir en el fet que fins a cinc de les propostes dutes al ple per l'equip de govern foren tombades per l'oposició. Segurament els editorialistes de “Cap Vermell” s'hi entretendran, però nosaltres, els cronistes del dia a dia, sí que podem dir que al batle Rafel Fernández li convé prendre consciència d'aquesta situació i negociar amb calma amb els que, a la sala de plenàries, seuen més de enfora seu, a fi de no trobar-se amb situacions enutjoses com les que es van viure en aquest cas.

I, ara sí, repassem com van anar les votacions de cada un dels punts de l'ordre del dia: 

I.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS 02.07.15 I 10.07.15.
- S’aprovà per assentiments de tots els assistents.

II.- EXP. NÚM. 141AG/2015: PRESA DE POSSESSIÓ COM A REGIDORA DE LA SRA. LORENA MOLINILLO MEDINA.
- La nova regidora, que substitueix en Joan Mercant, va prendre possessió del càrrec. Tant PP com Més li donaren la benvinguda.

III.- EXP. INTER NÚM. 15/2015: PROPOSTA BATLIA: APROVACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DE LA REGIDORA, SRA. LORENA MOLINILLO MEDINA.
- El punt s'aprovà amb els vots de l'equip de govern i l'abstenció del PP. MÉS hi votà en contra. 

IV.- EXP. NÚM. 38AG/2015: CONTRACTACIÓ: GESTIÓ SERVEI PÚBLIC CEMENTIRI MUNICIPAL DE CAPDEPERA: ADJUDICACIÓ.
- La Funerària Muntaner ha estat l'empresa adjudicatària del servei del cementeri. Equip de govern i PP hi votaren a favor, mentre que MÉS s'abstenia. Quedà aprovat.

V.- EXP. NÚM. 70GMA/2015: ADHESIÓ AL CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I ECOLEC PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS D’APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS.
- S’aprovà per unanimitat.

VI.- EXP. 1SS-07/15: REGLAMENT DEL FUNCIONAMENT DEL SERVEI PÚBLIC D’ATENCIÓ A LA PRIMERA INFÀNCIA A CAPDEPERA: RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA.
- Hi votaren a favor PSOE i MÉS, mentre el PP s'abstenia. S’aprovà.

VII.- NOMENAMENT REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN EL CONSORCI TIC MALLORCA.
- S'aprovà amb els vots de l'equip de govern. PP i Més es van abstenir.

VIII.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA CIRCULACIÓ.
- MÉS va demanar que la modificació que zones ACIRE i zones blaves no les determini el batle, sinó que, a proposta seva, sigui el Ple el que tengui la darrera paraula. Hi hagué un recés de dos minuts per a consensuar la inclusió d'aquesta modificació puntual que, finalment, el PSOE no acceptà. Això es va traduir en la votació en contra de l'oposició i que, per tant, el punt no s'aprovàs.

IX.- EXP. INTER 17/2015: CONVENI ATIB GESTIÓ IBI.
- L'oposició argumentà que hi ha fórmules més econòmiques per a les arques municipals i tant PP com Més hi votaren en contra. No s'aprovà.

 X.- EXP. INTER 18/2015: MODIFICACIÓ PRESSUPOST/CRÈDIT EXTRAORDINARI: SUBSTITUCIÓ PAVIMENTS CANYAMEL.
- Dos reals del mateix. L'oposició no va voler donar un xec en blanc a l'equip de govern, sense tenir la seguretat del que es vol fer. PP i MÉS hi votaren en contra. No s'aprovà.

XI.- EXP. INTER 19/2015: MODIFICACIÓ PRESSUPOST/CRÈDIT EXTRAORDINARI: SUBSTITUCIÓ PAVIMENTS FONT DE SA CALA.
- Igual que el punt anterior. No s’aprovà.

XII.- EXP. INTER 20/2015: MODIFICACIÓ PRESSUPOST/CRÈDIT EXTRAORDINARI: OFICINA TURISME.
- Aquí MÉS es va abstenir, mentre que el PP hi votava en contra. S'aprovà amb els vots de l'equip de govern.

 
XIII.- EXP. INTER 21/2015: MODIFICACIÓ PRESSUPOST/CRÈDIT EXTRAORDINARI: PÈRGOLA TAXIS.
- Una altra proposta que no s'aprovà, pels mateixos motius exposats en punts anteriors.

XIV.- EXP. INTER 22/2015: MODIFICACIÓ PRESSUPOST/CRÈDIT EXTRAORDINARI: SUBSTITUCIÓ VORERES JUAN CARLOS I AMB CÀRREC DEL SUPERÀVIT PRESSUPOST 2014.
- PSOE i MÉS hi votaren a favor i el PP es va abstenir. S'aprovà.

XV.- EXP. INTER 23/2015: MODIFICACIÓ PRESSUPOST/CRÈDIT EXTRAORDINARI: SUBSTITUCIÓ CLAVEGUERAM AMB CÀRREC AL SUPERÀVIT PRESSUPOST 2014.
- Bastaren els vots de l'equip de govern i l'abstenció de l'oposició per a aprovar aquest punt.

XVI.- EXP. INTER 24/2015: MODIFICACIÓ PRESSUPOST/SUPLEMENT CRÈDIT: AMORTITZACIÓ ANTICIPADA PRÈSTECS.
- S’aprovà per unanimitat.

XVII.- EXP. INTER 25/2015: MODIFICACIÓ PRESSUPOST/CRÈDIT EXTRAORDINARI: PROJECTE SENDERISME CAPDEPERA.
- En aquest cas foren els vots del PSOE i l'abstenció de MÉS el que feren possible aprovar aquest punt. El PP hi votà en contra.

XVIII.- EXP. 26/2015: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL IBI.
- Discussió agra entre el batle i el regidor del PP Pep Medina, amb retrets mutus sobre la responsabilitat de governs anteriors de la pujada dels valors cadastrals. Aquesta pujada, considerable, es ve aplicant a base d'un 10% anual, mentre que des de l'Ajuntament es procura pal·liar-ne els efectes amb la reducció del tipus impositiu. Aquest, enguany, en el cas dels habitatges particulars, passa del 0'66 al 0'625. Amb tot, els rebuts possiblement seran una mica més cars.

XIX.- EXP. NÚM. 147AG/2015: RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. MATEU MELIS TOUS.
- S’accepta.

XX.- EXP. NÚM. 148AG/2015: RENÚNCIES ANTICIPADES AL CÀRREC DE REGIDOR DELS SRS. JAVIER YÁÑEZ GARRIDO Y SR. BERNARD FRANÇOIS SIMON MARIE BOUTIQUE.
- S’accepta.

XXI.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE BATLIA RELATIVA A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A LA SRA. LORENA MOLINILLO MEDINA.
- Assumirà les competències que tenia en Joan Mercant: Arxiu, Castell i assumptes generals

XXII.- EXP. INTER 8/2015: DONAR COMPTE DECRET APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL 2014.
- Se n’informa el plenari. L'nterventor llegí l'informe.

XXIII.-DONAR COMPTE INFORME INTERVENCIÓ SOBRE COMPLIMENT DEL PLA D’AJUST.
- Se n'informa el plenari.

XXIV.- DECRETS I RESOLUCIONS.
- Cap intervenció. Això sí demanant que es presentin amb una mica d'antelació per a poder.los estudiar prèviament.

XXV.- PRECS I PREGUNTES.

PP:

 • Situació de l'abocador de Son Terrassa.

 • Camí de Sa Font de sa Cala a Canyamel.

 • Ubicació de la patrulla nocturna de la policia a l’Agulla i no a la zona conflictiva (zona 0)

 • Camí de na Ferrera, nova ruptura de canonades.

 • Plantes que envaeixen el pas a les voreres.

 • Se demana que pels porpers pressuposts tenguin en compte la millora de la zona del carrer de l'Agulla.

MÉS:

 • S'informa canvi de portaveu del grup, que passarà a ser Paco Galian.

 • Reconeixement de la tasca de Mateu Pillu com a regidor durant tants d'anys.

 • Es demana un lloc públic per a les reunions dels grups de l'oposició.

 • S'informa de les ajudes d’Europa per a instal·lar punts de càrrega pr a cotxes elèctrics. El termini expira el 20 de novembre.

 • Es demana pel manteniment i avaries del brollador de la plaça dels Mariners. Es respon que està en garantia.

I acabà la sessió, abans del que molts havien previst donat el gran nombre de punts de l'ordre del dia.