Per decisió judicial, queden sense efecte la catalogació i la valoració de llocs de feina dels empleats municipals, que s'havien aprovat el passat mes de generComencem per dir que no assistiren a aquesta plenària les regidores Núria Riera (per baixa) i Antònia Caimari, cosa que, en cap cas, va condicionar les votacions.

I dels temes de l'ordre del dia, tot seguint en teniu un breu resum, com és costum d'aquesta secció.

 

EXP. INTER NÚM. 51/2014: MODIFICACIÓ PRESSUPOST CRÈDIT EXTRAORDINARI(MEDI AMBIENT).

De l'embelliment de Cala Rajada se n'agafen 15.000 euros i es transfereixen a Medi Ambient. Motiu? Realitzar un estudi d'un plec de condicions per a la neteja de camins rurals públics. S'aprovà amb els vuit vots dels membres de l'equip de govern que assistiren al ple. L'oposició es va abstenir.

 

EXP. INTER NÚM. 52/2014: SEGUIMENT PLA D’AJUST 3ER TRIMESTRE.

Informe tecnicoeconòmic, del qual, si mal no ho vàrem entendre, es desprèn que s'estan complint els objectius, i dels quals segurament no en tendríem tantes notícies si la cosa anàs malament.

 

EXP. INTER NÚM. 55/2014: REC:

Factures extrajudicials (aquelles que queden dins el calaix) i que en aquest cas són 8.000 euros d'obres en el Centre Melis Cursach i 34.000 euros de servei de grues. Ara es pagaran, perquè s'aprovà amb els vots de l'equip de govern més el PP, i amb l'abstenció de MËS.

 

EXP. INTER NÚM. 57/2014: MODIFICACIÓ PRESSUPOST/TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT TURISME

Una altra transferència de crèdit, aquesta vegada són 6.500 euros que inicialment s'havien adjudicat a arreglar el Camí Vell del Far i que ara es faran servir per pagar fulletons destinats a fires turístiques. S'aprovà amb 8 vots a favor (equip de govern) i 7 abstencions (oposició.

EXP. NÚM. 62AG/13: SUSPENSIÓ CAUTELAR DE L’ACORD DE PLENARI DE 20.01.2014.

Amb anterioritat ja s'havia suspès la valoració de llocs de feina de l'Ajuntament, i ara el Tribunal Superior de Justícia també suspèn el catàleg de llocs de feina. De manera que la situació laboral dels empleats municipals queda igual que estava abans. Com que la suspensió és cautelar i la sentència arribarà quan arribarà, la cosa va per llarg. Tothom hi votà a favor, tret de MËS, que s'hi va abstenir.

PROPOSTA DE NOMENAMENT MEMBRES DEL CONSORCI D’INFRAESTRUCTURES.

El Consorci en qüestió ve a ser el que abans era el Pla Mirall. Els representant del consistori de Capdepera en aquest organisme serà el batle, i com a primera suplent es nomenà la regidora Mònica Viejo; com a segona suplent figura la també regidora Isabel Blanes. Com en tants de casos, s'aprovà amb els vots de l'equip de govern, mentre que l'oposició s'abstenia.

EXP. NÚM. 1SS-15/13: DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 25 NOVEMBRE 2014. DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

Es tracta d'una declaració promoguda des de l'Assemblea de Dones i a la qual s'adherí el nostre consistori. El portaveu de MÉS va manifestar que era una hipocresia enviar declaracions institucionals d'aquesta naturalesa quan el PP s'ha cansat de retallar per tots els costats en polítiques d'igualtat i de protecció de les víctimes. En tot cas, la declaració s'aprovà per unanimitat.

EXP. INTER NÚM. 58/2014: MODIFICACIÓ PRESSUPOST.

Factures sobre projectes tècniques per a la dotació de serveis a Son Moll de Baix, per un valor 79.000 euros. Ara es podrà fer front a aquesta partida amb doblers provinents de l'estalvi que suposen les noves condicions dels interessos bancaris recentment negociats, ja que aquesta partida no s'havia previst en el pressupost. 8 vots a favor de l'equip de govern, 5 en contra del PP, i dues abstencions de Més.

Pel procediment d'urgència s'aprovà una moció presentada per MÉS contra les fumigacions que la Conselleria de Medi Ambient està duent en els pinars. Tothom hi votà a favor, menys el PP, que no hi votà en contra, sinó que, simplement, es va abstenir.

També am caràcter d'urgència, a petició del PP, s'aprovà que el ple del mes de desembre tengui lloc dia 1, en comptes de dia 4, com estava previst.

PRECS I PREGUNTES

PP:

 • Productivitat dels regidors

 • Llicència d'obres del pàrquing de la piscina

 • Projecte Passeig Marítim

 • Ajuntament vell

 • Espigó del moll nou de Cala Rajada

 • Abocador

 • Paviment de la plaça Castellet

 • Zona enjardinada del Centre Cap Vermell

 

MÉS:

 • Goteres en el Poliesportiu

 • Obres de la plaça dels Mariners

 • Excrements de cans a la via pública

 • Pistes de petanca per a la Tercera Edat

 • Pressupost per al 2015

 • Jornada de neteja sol·licitada per aquest partit.


  D
  iguem que la sessió va discórrer amb gran normalitat, com ha de ser. Nosaltres hi tornarem elm proper dia 1 per a informar-vos-en.