Segons el Consell Consultiu, el solar del futur hotel de Canyamel és urbà i es podrà edificar.

Hi haurà Mostra de la Llampuga. 
Els plenaris municipals, com sabeu, tenen dues parts, com els partits de futbol. La primera és la que abasta l’ordre del dia, en què, com que s’han de votar les propostes presentades, el debat és més o manco previsible, i els resultats també, i més quan hi ha una majoria suficient per a treure-les endavant. La segona part ja és tota una altra cosa: els precs i preguntes són el terreny abonat per a un joc més físic, més cos a cos, amb envestides d’aquí i d’allà i més faltes per part d’uns i d’altres. Després, els tipus de joc agradarà més o manco a espectadors i oïdors, segons la sensibilitat de cadascú. Però això és el que hi ha.

Pel que fa al plenari del passat dijous dia 6, va anar, si fa no fa, d’aquesta manera:

Ordre del dia.

EXP. NÚM. 73AG/12: ORDENANÇA REGULADORA DELS HORARIS D’ESTABLIMENTS I ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES: RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I MODIFICACIÓ.

Previ informe del regidor de Medi Ambient, Albert Llull, el punt es va aprovar per 13 vots a favor (equip de govern, PSM-Entesa i Es Grup) i 4 abstencions (PP). El portaveu del PSM-Entesa, Pere Fuster, va manifestar que sense la modificació el batle podia decidir quin bar obria a les 6 i quin a les 8.

III.- EXP. NÚM. 102AG/12: TARIFES TAXIS URBANES 2012.

Es tracta de tarifes elaborades per l’Institut d’Actuaris Espanyols, segons explicà la regidora d’Interior, Joana Llull, i que a més les haurà d’aprovar la Comissió de Preus de les Illes Balears. Segons aquestes tarifes, hi ha tres tipus de baixada de bandera: una d’interurbana, els vespres; una d’interurbana, de dia, i una tercera baixada urbana, dia i vespre i festius.

El punt es va aprovar per 10 vots a favor (equip de govern, Es Grup) i 6 abstencions (PP, PSM).

Joan Ferrer va demanar per l’informe d’Intervenció, que el batle va llegir, en sentit favorable. Segons Joana Llull, responent al PSM-Entesa, tots els taxis duen taxímetre.

IV.- DONAR COMPTE DICTAMENT DEL CONSELL CONSULTIU DE LES ILLES BALEARS NÚM. 66/2012, RELATIU A LA PETICIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPRA SOBRE L’ÀMBIT DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR 7, CANYAMEL, DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE CAPDEPERA.

Segons el dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears sobre l’àmbit del pla parcial del sector 7 de Canyamel, aquest és favorable a la construcció de l’hotel de Canyamel, tota vegada que la parcel·la és urbana i hotelera. El dictamen especifica que hi havia un error motivat perquè se n’havia elaborat la planimetria amb mitjans poc adequats, i que la parcel·la en discussió no afecta una zona Anei, com es creia.

Tant PP com Es Grup es felicitaren perquè s’hagi aclarit aquest tema i es pugui tirar endavant un projecte beneficiós per al municipi.

El PSM-Entesa també respecta l’informe, però, tot i que aquest projecte pugui ser bo per a Capdepera perquè pot millorar l’oferta hotelera, el portaveu d’aquest grup va considerar l’impacte paisatgístic i mediambiental negatiu que suposarà.

El batle va admetre que crearà un impacte paisatgístic, pèrò que, després del dictamen, l’Ajuntament ha de donar la llicència.

V.- EXP. NÚM. 137AG/12: PROPOSTA EQUIP DE GOVERN: SUPRESSIÓ PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE.

Bé, l’enunciat d’aquest punt és prou explícit: es tracta de suprimir la paga extra de Nadal dels regidors de l’equip de govern, en solidaritat amb els funcionaris. A la qual cosa, El PSM-Entesa  va demanar d’afegir-hi la supressió del 7,5% de les dietes dels membres de l’oposició per assistir a comissions i plens, proposta que fou acceptada i afegida a la presentada inicialment. Es Grup troba que la proposta de supressió de la paga extra de Nadal ja s’ahuria d’haver presentat en el ple en què es van debatre els convenis col·lectius.

El punt es va aprovar per 12 vots a favor (equip de govern, PSM-Entesa i Es Grup) i 4 en contra (PP).

VI.- EXP. NÚM. 136AG/12: PROPOSTA PARTIT POPULAR DE CAPDEPERA: REDUCCIÓ DIETES POLÍTICS OPOSICIÓ, REDUCCIÓ SOUS BATLE I REGIDORS EQUIP DE GOVERN I APLICACIÓ ALS REGIDORS DE L’OPOSICIÓ DEL REIAL DECRET-LLEI 20/2012, EN RELACIÓ A LA DESAPARICIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE.

Proposta paral·lela a l’anterior, en aquest cas presentada pel PP,  en que aquest partit, a més de la supressió de la paga de Nadal, també demanava una reducció del 10% dels sous dels regidors i del batle.

El portaveu del PSM va dir que el problema no és el sou sinó el número de regidors i que s’hauria de fer una redistribució de tasques. El portaveu d’Es Grup també es referí a la necessitat de reduir la dedicació.

Biel Torres expressà que s’ha fet demagògia amb els sous de l’equip de govern i que el Govern central hauria de dictaminar els sous dels polítics. A la qual cosa Joan Ferrer li aclarí que així es farà, com ja s’ha dit, i que “no és demagògia sinó austeritat”.

El batle comentà que Capdepera és un poble adherit a la FELIB i que té uns sous fixats segons el nivell de població. Segons explicà Fernández, la paga extraordinària de Nadal que se lleva l’equip de govern es destinarà a Serveis Socials.

La proposta no es va aprovar ja que només comptà amb 5 vots a favor (PP i Es Grup), 9 en contra (UCAP i PSOE) i 2 abstencions (PSM-Entesa).

Segona part del partit.

Obrí el foc de precs i preguntes el PP, com sempre. Joan Ferrer es va  referir als següents temes:

- Piscina municipal.
- Destitució del regidor d’Esports, arran del “desmantellament” de la seva àrea.
- Cursos formatius.
- Activitats de la  Policia Local
- Mostra de la llampuga i preu de l’actuació de “El Casta”  (3.894 euros, segons la regidora Corraliza). Important l'afirmació de la regidora, en el sentit que Sï que hi haurà mostra de la llampuga, i que aquesta estarà organitzada exclusivament per l'empresa Unisport.
- Focs artificials en el Castell.
- Adhesions al portal Synctur.
-  Prevenció d’incendis i neteja de zones públiques.
-  Supressió de fotocòpies als ciutadans.

L’aferrada forta la va tenir Ferrer amb Martínez, regidor d’Esports, amb profundes discrepàncies per part del portaveu popular amb la gestió d’aquesta àrea i demanant al batle, com deim més amunt, si prendrà en consideració destituir.ne el responsable.En el torn del PSM-Entesa, el seu portaveu, Pere Fuster, atacà els aspectes següents:

-  Festes de Sant Roc i Sant Bartomeu.
-  Actuació de la Policia Local en la detenció d’un ciutadà senegalès.
-  Situació de la bassa de Son Jaumell i camins adjacents.

L’enfrontament, en aquest cas, es produí entre Fuster i la regidora de Festes, Carme Corraliza. Va anar per llarg i no es posaren d’acord sobre el resultat final de les festes ni sobre la manera de gestionar-les. Més aviat diríem que semblaven parlar de coses distintes, a vegades amb una certa pujada de to que, de tota manera, no va anar més enllà.

 

Finalment, com sempre també, Mateu Melis (Es Grup) aprofità el seu torn per parlar de:

-  Situació de la gespa del camp de futbol i coberta del poliesportiu.
-  Eliminació d’activitats d’adults.
-  Actuacions de la Policia Local. Demanà comissions informatives per aclarir temes importants, abans d’arribar a plenqari.
-  Abocador de Son Terrassa.
-  Canvi d’ubicació de l’arxiu municipal.
-  Centre Cap Vermell.
-  Carrers Centre i Principal.
-  Àrea d’Esports (s’ha carregat la feina dels darrers 15 anys, va dir i demanà al regidor que es plantegi deixar el lloc).

 
La cosa havia començat a les 20 hores, i eren més de les 23’30, quan es donà per acaba la sessió. Déu n´hi do!