SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE

CONVOCATÒRIA

EXP. NÚM: 139AG/12

DATA: DIJOUS, dia 6/SETEMBRE/ 2012.

HORA: 20:00 h

LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial

 

ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS: 05/07/12 i 9/08/12.


II.- EXP. NÚM. 73AG/12: ORDENANÇA REGULADORA DELS HORARIS D’ESTABLIMENTS I ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES: RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I MODIFICACIÓ.


III.- EXP. NÚM. 102AG/12: TARIFES TAXIS URBANES 2012.


IV.- DONAR COMPTE DICTAMENT DEL CONSELL CONSULTIU DE LES ILLES BALEARS NÚM. 66/2012, RELATIU A LA PETICIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPRA SOBRE L’ÀMBIT DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR 7, CANYAMEL, DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE CAPDEPERA.


V.- EXP. NÚM. 137AG/12: PROPOSTA EQUIP DE GOVERN: SUPRESSIÓ PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE.


VI.- EXP. NÚM. 136AG/12: PROPOSTA PARTIT POPULAR DE CAPDEPERA: REDUCCIÓ DIETES POLÍTICS OPOSICIÓ, REDUCCIÓ SOUS BATLE I REGIDORS EQUIP DE GOVERN I APLICACIÓ ALS REGIDORS DE L’OPOSICIÓ DEL REIAL DECRET-LLEI 20/2012, EN RELACIÓ A LA DESAPARICIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE.


VII.- DECRETS I RESOLUCIONS


VIII.- PRECS I PREGUNTES

 


   Capdepera, 3 de setembre de 2012.
         El Batle,

                                           

       Rafel Fernández Mallol