L'Ajuntament de Capdepera aprovà les festes locals de l'any 2010

   Un any més els dies  16 de juliol ( La Mare de Déu del Carme) i 24 d’agost (Sant Bartomeu), són les festes locals triades per l'ajuntament de Capdepera, per a l'any 2010. L'áprovació es va fer per unaminitat dels assitents al darrer plenari.
   El proper 2010, dia 17 de gener (Sant Antoni) , que havia estat triat altres anys, cau en diumenge.
   Concretament  a l'acta de la sessió  de dia 1 de setembre de 2009 diu:

"III.- EXP. 179AG/09: CALENDARI LABORAL 2010.
El Consistori examinal’expedient 179AG/09 relatiu al calendari laboral 2010.
Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa Municipal de Seguretat Ciutadana i Personal en  sessió de dia 27 d’agost  de 2009 que proposa determinar com a festes locals per al’any 2010 les següents:
Dia 16 de juliol, divendres: La Mare de Déu del Carme.
Dia 24 d’agost, dimarts: Sant Bartomeu.

Vist l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.
No havent-hi intervencions, per UNANIMITAT dels reunits, sent disset el nombre legal de membres del consistori i disset els assistents, S’ACORDA:

Determinar com a festes locals per a l’any 2010, en l’àmbit delmunicipi de Capdepera les següents:

Dia 16 de juliol, divendres: La Mare de Déu del Carme.

Dia 24 d’agost, dimarts: Sant Bartomeu."