El BOIB nombre 169 de 29 de desembre de 2022 va publicar la relació de propietaris, bens i drets a expropiar per a l’execució del carril bici de Sa Font de sa Cala, anomenat EIX CÍVIC D'ACCÉS A FONT DE SA CALA, així com els acords aprovats en el ple extraordinari que fan referencia a les expropiacions forçoses.

El ple municipal a la sessió extraordinària de 23 de desembre de 2022, acordà publicar la relació de bens i drets afectats inclosa en el projecte, així com  notificar l’acord a les persones  que no van rebre les notificacions i que posteriorment han estat localitzats. També s’acordà notificar l’acord al Ministeri Fiscal perquè es personi en el procediment en nom i representació de les persones que no rebin la notificació.

Cal recordar que davant una expropiació forçosa es pot interposar un recurs d’alçada, així mateix l’ajuntament esta obligat a formular la relació de propietaris, béns i drets afectats.