L’Ajuntament de Capdepera podria rebre prop de dos milions d’euros del govern  de l’Estat

   Entre les mesures del Govern de l’Estat per a combatre la crisi i aturar l’increment de l’atur, ha decidit destinar 8.000 milions d’euros en el Fons d’Inversió Local. Aquestes inversions s’hauran de destinar a projectes de nova planificació i d’execució immediata , especialment generadora de feina.

   - Els ajuntament hauran de presentar les sol·licituds entre el 10 de desembre  i el 24 de gener de 2009.

   - La tramitació podrà fer-se electrònicament.


Image
 
  Els ajuntaments han de complir algunes condicions: Els projectes i obres proposats no han d’haver estat pressupostats per l’any 2009 i s’hauran de licitar de forma urgent (menys d’un mes des de l’autorització). Les obres s’hauran de realitzar durant el 2009 i finalitzar en el primer trimestre de 2010.

   Els projectes hauran de ser de competència municipal:

   - Adequació, rehabilitació i millora d’espais públics urbans

   - Equipaments e infraestructures de serveis bàsics de les xarxes viàries, sanejament…

   - Construcció, rehabilitació o millora d’edificis i equipaments socials, sanitaris, educatius, culturals…

   - Protecció del medi ambient i prevenció de contaminació, gestió de residus, estalvi energètic
   -
 Eliminació de barreres arquitectòniques

   - Conservació del patrimoni municipal i protecció i conservació del patrimoni històric

   - Actuacions a les xarxes d’aigua potable a domicili i  tractament d’aigües residuals

   - Promoció  de la mobilitat sostenible urbana i millora de la seguretat vial

   - Prevenció d’incendis

   - Promoció  del turisme


Image
 

  L’import de cada projecte d’inversió no podrà superar els 5 milions d’euros (en el cas de Capdepera no afecta el límit). Els ajuntaments hauran de pagar en els trenta dies després  de la data d’expedició de les certificacions d’obres. Totes les obres han de fer constar de forma visible “Fondo de inversión local para el empleo-Gobierno de  España”.

   Un aspecte important és que els criteris de distribució  dels fons serà la població i les quantitats finançades seran de la totalitat de la despesa del projecte.

 

  A Capdepera, atenent al padró de referència, se calcula que la xifra  màxima adjudicada serà de    1.926.517 euros, a partir del càlcul de 177 euros per 10.885 habitants.

  Independentment de les propostes dels  nostres lectors, quedam a l’espera de conèixer les propostes presentades pel nostre ajuntament. Perquè hem de suposar que en presentarem!