Els habitatges que s'adhereixin al Pla ITR ( Inspecció Tècnica de Residus) es beneficiaran d'una rebaixa del 30% de la tarifa de tractament de residus
El plenari municipal aprova la modificació de la taxa prevista en 2023 que pretén ajustar els ingressos de la taxa respecte al cost de tractament en 2023 i a més, es pretén establir una taxa diferenciada per als habitatges que efectivament separin els residus de forma selectiva mitjançant el sistema d'inspecció tècnica de residus (ITR).

Es contempla una rebaixa del 30% en la tarifa de tractament de residus dels habitatges i d'un 10% a la resta si s'adhereixen al programa ITR. En canvi, suposa un augment d'un 10% d'aquesta tarifa a tots els no adherits al programa ITR.

Amb la finalitat d'incentivar econòmicament el reciclatge per fraccions, s'estableix una quota diferenciada de la taxa de tractament fixada per totes les persones físiques o jurídiques usuàries que s'adhereixin al programa ITR. Les condicions que s'han de complir per participar de la tarifa diferenciada son:

- Compromís de complir amb la separació dels residus en el seu domicili o establiment comercial i aportar aquests residus correctament a les àrees d'aportació i contenidors ubicats en el municipi o al servei de recollida.

- Consentir l'accés a l'habitatge o establiment, amb la persona propietària o arrendatària, de les persones autoritzades per l'Ajuntament de Capdepera per controlar que es separin efectivament les cinc fraccions de residus (paper, vidre, envasos, rebuig i orgànica), sempre que estigui establert el sistema de recollida, i sense presentar impropis en cada una de les fraccions.

- Consentir el control dels residus que es dipositin a les àrees d'aportació i al parc verd.