S'han adjudicat 8 lots, per un període de 2 anys 

L'Ajuntament de Capdepera va aprovar l'adjudicació dels contractes  " per a l'explotació dels serveis de temporada de les platges del municipi de Capdepera per lots separats”. Enguany s’han adjudicat 8 lots, dels quals 5 corresponen a les platges i tres als elements aquàtics de les platges. Es tracta d'un procediment important ja que suposa una bona aportació de recursos econòmics per l'ajuntament, i més després de l'aturada provocada per la pandèmia del COVID.

Segons manifestà el batle al ple extraordinari en que s'aprovaren les concesions, s'ha actuat àgilment per poder adjudicar els serveis de les platges per la propera temporada i donar temps als adjudicataris, tenint present els terminis dels procediments administratius.

El procediment s’inicià dia 8 de febrer, amb un informe de la tècnica de Medi Ambient manifestant la necessitat de contractar l’explotació dels serveis de platges. En el mateix dia s’incorporà l’informe jurídic i el d’Intervenció.


Sa Font de sa Cala

Dia 9 de febrer el Ple va aprovar l’expedient de contractació i els Plec de Clàusules administratives i de prescripcions tècniques, que se van publicar dia 11 de febrer al Perfil de contractant, finalitzant el termini de presentació de proposicions dia 28 de febrer. Se van presentar dos empreses per cada plec excepte el dels elements aquàtics de Cala Mesquida pel que se presentà una única oferta.

A partir de dia 28 de febrer la Mesa de contractació va admetre les proposicions presentades pels licitadors, qualificant la documentació administrativa general i remetent la documentació dels criteris d’adjudicació avaluables perquè realitzés l’avaluació corresponent. En succesives reunions la Mesa valorà la documentació en base a l’informe tècnic d’intervenció que atorgà a l’empresa Pure Mallorca Real Estate, SL els serveis de les cinc platges quedant en segon lloc Playas de Capdepera. Pel que fa als elements aquàtics de les platges ofertades, la màxima puntuació va ser per Fermin Jiménez Gallardo. Així les empreses seleccionades van ser requerides per presentar en un termini de 10 dies la documentació continguda en les clàusules 19 i 20 del Plec de clàusules administratives particulars.

Son Moll

Dia 15 de març la Mesa de contractació va reunir-se per qualificar la documentació presentada per les empreses proposades per l’adjudicació. La documentació presentada per Pure Mallorca Real Estate no va ser acceptada per ser manifest l’incompliment l’incompliment i la impossibilitat d’esmena de la documentació i proposà l’adjudicació a la segona classificada Playas de Capdepera. Mentre que s’acceptava l’aportada per Fermin Jiménez Gallego.


Cala Agulla

Després de noves reunions (21 i 29  de març) s’acordà excloure l’empresa que tingué millor puntuació per no haver acreditar la solvència econòmica, financera, tècnica i professional. Així quedà proposta l’adjudació dels següents lots:

Lot1. Cala Mesquida: Playas de Capdepera SL.

Lot2. Cala Agulla, Cala Moltó, Na Llòbriga i Cala Lliteres: Playas de Capdepera SL.

Lot3 Canyamel, Es caló del Rei i Cala Rotja: Playas de Capdepera SL.

Lot4. Son Moll, Cala Gat, Sa Pedruscada i Na Ferradura: Playas de Capdepera SL.

Lot5: Sa Font de sa Cala, n’Aguait, Es Carregador, n’Aladern i Cala Provençals: Es Caló de sa Fusta: Playas de Capdepera SL.

Lot 6. Elements aquàtics de Cala Mesquida: Fermín Jiménez Gallardo

Lot8. Elements aquàtics de Cala Agulla: Fermín Jiménez Gallardo

Lot11. Elements aquàtics de Canyamel: Fermín Jiménez Gallardo

En total, pels 8 lots, l’Ajuntament recaptarà 1.407.838,02 euros anuals.


Cala Mesquida

Ara caldrà formalitzar el contracte en un termini de 15 dies hàbils. Recordem que el contracte és per dos anys improrrogables, del dia 1 de maig al 31 d’octubre (ambdós inclosos) de les temporades 2022 i 2023.