El batle, com a signant de la moció, hauria de demanar disculpes per aquesta errada o s’hauria d’entendre que en fa un us malintencionat.

Fonts jurídiques afirmen que la secretaria municipal no hauria de permetre l’us erroni de cites jurídiques. També es qüestiona si el ple pot acollir una moció de reprovació a l'oposició ja que a l'article 22 de la llei 7/85 de que regula les bases de règim local no consta cap atribució al respecte, ans al contrari, la primera i principal funció del ple és "el control i fiscalització dels òrgans de govern".


El tema de la reprovació encara coetja. Resulta que a la moció presentada i signada per Rafel Fernádez Mallol i Margarita Rico Sans es fonamenta en l’incompliment de forma conscient i deliberada de la Llei 19/2013 de transparència i bon govern en els seus articles 26 a) b) i c)

I així ho transcriuen:


Idò resulta que si llegim l’article anterior, el 25, que és com comença el títol II dedicat al bon govern i que parla de l’àmbit d’aplicació, es a dir a qui es pot aplicar aquesta normativa: podem llegir que és aplicable a als alts càrrecs de l’administració i inclou els membres de les juntes de govern de les entitats locals (marcat en groc). No als membres de l’oposició:

Article 25. Àmbit d’aplicació.

1. En l’àmbit de l’Administració General de l’Estat les disposicions d’aquest títol s’apliquen als membres del Govern, als secretaris d’Estat i a la resta dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat i de les entitats del sector públic estatal, de dret públic o privat, vinculades o que en depenen. A aquests efectes, es consideren alts càrrecs els que tinguin aquesta consideració en aplicació de la normativa en matèria de conflictes d’interessos.

2. Aquest títol és aplicable als alts càrrecs o assimilats que, d’acord amb la normativa autonòmica o local que sigui aplicable, tinguin aquesta consideració, inclosos els membres de les juntes de govern de les entitats locals.

3. L’aplicació als subjectes esmentats en els apartats anteriors de les disposicions que conté aquest títol no afecta, en cap cas, la condició de càrrec electe que puguin tenir.

I aquests són els principis (marcats en cel) a que fa referència la moció:

Article 26. Principis de bon govern.

1. Les persones compreses en l’àmbit d’aplicació d’aquest títol han d’observar en l’exercici de les seves funcions el que disposa la Constitució espanyola i la resta de l’ordenament jurídic i han de promoure el respecte als drets fonamentals i a les llibertats públiques.

2. Així mateix, han d’adequar la seva activitat als següents:

a) Principis generals:

1r Han d’actuar amb transparència en la gestió dels afers públics, d’acord amb els principis d’eficàcia, economia i eficiència i amb l’objectiu de satisfer l’interès general.

2n Han d’exercir les seves funcions amb dedicació al servei públic, i abstenir-se de qualsevol conducta que sigui contrària a aquests principis.

3r Han de respectar el principi d’imparcialitat, de manera que mantinguin un criteri independent i aliè a qualsevol interès particular.

4t Han d’assegurar un tracte igual i sense discriminacions de cap tipus en l’exercici de les seves funcions.

5è Han d’actuar amb la diligència deguda en el compliment de les seves obligacions i fomentar la qualitat en la prestació de serveis públics.

6è Han de mantenir una conducta digna i han de tractar els ciutadans amb una correcció acurada.

7è Han d’assumir la responsabilitat de les decisions i actuacions pròpies i dels organismes que dirigeixen, sense perjudici d’altres que siguin exigibles legalment.

 
Per si teniu cap dubte, aquest és el text oficial i clicant damunt teniu l’enllaç a la lleiEn definitiva, aquesta moció que es fonamenta en una versió errònia de la llei. Ara bé, l’error és casual o voluntari? Cap dels regidors que votaren a favor se n’adonaren de l’errada que estaven cometent? Tampoc els reprovats? No hi ha a l’ajuntament algú que revisi el correcte us de la llei? No hi hauria de fer la secretària com a garant de tots els ciutadans?.

Més direm ja que som a la pàgina dels principis del bon govern. Es pot considerar que Rafel Fernández ha actuat amb transparència i imparcialitat en aquesta moció? Ha mantingut una conducta digna? És a dir, ha complit amb els principis de bon govern que ell mateix esmentava?
I encara, si escoltau el ple, el passat o qualsevol altre, considerau que el batle
tracta els ciutadans amb una correcció acurada? Perquè a ell sí que li és aplicable els principis de bon govern.

I per acabar la Llei 7/85 que regula les bases de règim local al seu article 22 sobre les atribucions del Ple diu: 

1. El Pleno, integrado por todos los Concejales, es presidido por el Alcalde.
2. Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones:
a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.
b) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; alteración del término municipal; creación o supresión de municipios y de las entidades a que se refiere el artículo 45; creación de órganos desconcentrados; alteración de la capitalidad del municipio y el cambio de nombre de éste o de aquellas entidades y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo.
c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos.
d) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas.
e) La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y modificación de los presupuestos, y la disposición de gastos en materia de su competencia y la aprobación de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
f) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización.
.....
3. Corresponde, igualmente, al Pleno la votación sobre la moción de censura al Alcalde y sobre la cuestión de confianza planteada por el mismo, que serán públicas y se realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y se rigen por lo dispuesto en la legislación electoral general.
4. El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local, salvo las enunciadas en el apartado 2, párrafos a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) y p), y en el apartado 3 de este artículo.

És evident, i de primer de democràcia, que no es pot reprovar a la oposició. Ans al contrari, la reprovació és una eina de control al govern, el ple només pot controlar, qüestionar, ratificar o canviar els membres del govern, no qui ha estat elegit pels ciutadans.

Emprar de manera partidista les institucions és anar contra el bon govern i la democràcia.

De moment hem de pensar que  ha estat un error per no haver llegit l’article 25 de la llei de transparència i bon govern a qui és aplicable aquests principis i ha oblidat l'article 22 de la llei de bases locals. Per tant tots els que s'ha adherit a l'errada ha de demanar disculpes públicament. En cas contrari s’hauria d’entendre que en fan un us malintencionat, que van contra els principis de bon govern i que han mentit ja que sabien el que feien i que ho feien mal fet.

Estirada d’orelles per a tots ells.

Emprar partidistament les institucions en el debat ideològic és qüestionar la democràcia.